Inlösen av aktier, aktielista

Aktiebolag som vill lösa in aktier kan betala in summan till Länsstyrelsen. Sedan får aktieägarna begära utbetalning. Till höger finns en lista över aktier som är nedsatta hos Länsstyrelsen för inlösen.

När ett aktiebolag äger mer än nio tiondelar av aktierna har det rätt att lösa in återstående aktier. (Lagregler för detta finns i 22 kap. 21 § aktiebolagslagen 2005:551 och Lag 1927:56.)

Aktiebolaget ska snarast sätta in lösenbeloppet hos Länsstyrelsen för att utbetalning ska kunna ske till aktieägarna för de inlösta aktierna.

Lista på aktier som är nedsatta hos Länsstyrelsen finner du till höger.

Länsstyrelsen ansvarar för att rätt lösenbelopp utbetalas till rätt mottagare men du måste själv begära att utbetalning ska ske.

För att utbetalning ska ske krävs:

  • en skriftlig begäran om utbetalning undertecknad av aktieinnehavaren
  • vidimerad kopia av ID-handling 
  • fullständiga uppgifter om personnummer och adress
  • att den som begär utbetalning är upptagen i aktieägarförteckningen eller att aktiebrev, värdepappersavi, dödandeprotokoll (om aktierna förkommit) bifogas till begäran
  • att behörighetshandlingar bifogas om aktierna tillhör en juridisk person (till exempel dödsbo, aktiebolag eller liknande). Det vill säga registreringsbevis, registrerad bouppteckning, fullmakt och så vidare. 

Om den aktuella bouppteckningen har registrerats före juli 2001 kan man beställa den hos Riksarkivet, om bouppteckningen har registrerats därefter vänder man sig till ett av de tre skattekontor som finns i Härnösand, Kalmar och Visby (länkar finns i den högra spalten).

Som aktieägare har du 10 år på dig att begära att få ut de pengar som inbetalats till Länsstyrelsen för dina aktier. Därefter preskriberas/upphör din möjlighet att få ut pengarna. Därefter har det bolag som betalat in pengarna till Länsstyrelsen möjlighet att ansöka om återbetalning av pengarna.

Länsstyrelsens handläggningstid kan uppgå till cirka 2 månader, från det att ansökan har inkommit.

 Aktielista