Deponering av arrende

Du som arrendator har möjlighet att göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen.

Avdraget måste svara mot värdet på det du anser dig ha rätt till. Du kan på detta sätt undgå att arrenderätten förklaras förverkad (och att du skiljs från arrendestället) på grund av att du inte har betalat arrendeavgiften i tid. Lagrum, Jordabalken 8 kap. 12 a §

Varning

Arrenderätten kan dock förverkas om du mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av arrendeavgiften. Du deponerar som exempel hela arrendeavgiften därför att en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom  jordras. Detsamma gäller om du deponerar efter arrendeavgiftens förfallodag.

Grunder

Du har rätt att deponera arrendeavgiften om du anser dig:

 • ha rätt till nedsättning av avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken (till exempel att  ägorna har minskats eller försämrats på grund av vattenflöde eller jordras och du inte är vållande till det),
 • ha rätt till ersättning för skada enligt jordabalken
 • ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, du har till exempel vidtagit  åtgärd som jordägaren har förelagts av synemän men inte vidtagit inom tiden
 • ha en fordran på jordägaren oberoende av om fordran grundar sig på arrendeförhållandet eller inte
 • eller om du vill ha nedsättning av avgiften för tid du redan betalat full avgift för
 • eller inte vara överens med jordägaren om vad som ska betalas
 • eller storleken på beloppet är inte  direkt bestämd i arrendeavtalet.

Beloppet

Länsstyrelsen kan inte avgöra hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen får du göra själv. Du får deponera det belopp, som du anser svara mot det avdrag du är berättigad till eller som svarar mot din fordran. Resterande avgift betalas på vanligt sätt.

Så här deponerar du arrende 

1. Ansökan. Du lämnar eller skickar in en ansökan om deponering till Länsstyrelsen, enheten för överklaganden. Av din ansökan ska framgå:

 • från vilken månads arrendeavgift avdraget görs,
 • det avdragna beloppets storlek och avgiftens sista betalningsdag (förfallodagen)
 • arrendeställets adress
 • jordägarens namn och adress
 • skälet/skälen för deponeringen (är det flera skäl måste du ange ett belopp för varje skäl).

Tänk på att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.

2. Säkerhet. För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse, motsvaranden nedanstående belopp.

 

Summa av alla depositioner  Säkerhet som krävs (totalt) 
0-22 750 kr 2000 kr
22 751-50 000 kr 10 000 kr
50 001-100 000 kr  20 000 kr
100 001-250 000 kr 30 000 kr
250 001-500 000 kr 40 000 kr
500 001 - ...   Ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr

 

Säkerheten är avsedd att täcka den kostnad jordägaren kan få för att få ut beloppet och ränta på beloppet.

3. Beloppet. Du betalar in det belopp som du vill deponera tillsammans med eventuell pant på Länsstyrelsens bankgiro 850-7121 och anger på postgirotalongen: "deposition av arrende (och pant)", båda specificerade till beloppen, samt vilken period deponeringen avser.

Betala in beloppet i god tid (minst en vecka) före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses deponerade förrän de har bokförts på Länsstyrelsens bankgiro.

Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak (se Grunder på sidan 1), räcker det med att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgiro och anger följande på talongen: vilken tid betalningen avser (till exempel "arrendeavgift för sept") och det ärendenummer (beteckning, till exempel "208-2010-300") du erhöll vid den första deponeringen. Om pant ingår, ange pantens storlek.

Länsstyrelsens åtgärder i samband med deponering 

Beslut.  Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan och eventuell borgen har kommit in och pengarna (arrendeavgiften och panten) har betalats till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på Riksgäldens konto. Om formella skäl för deponering saknas avslås ansökan. Din avgift anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut skickas till dig och beslutet kan överklagas hos Stockholms tingsrätt. För återbetalning krävs att du skriftligen ansöker om utbetalning (se Länsstyrelsens blankett för ansökan om utbetalning).  

Jordägaren.  Länsstyrelsen underrättar jordägaren om nedsättningen. När tre månader har gått från underrättelsen och arrendeavgiftens förfallodag har du rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet om jordägaren inte har visat för Länsstyrelsen att han har stämt dig eller att han har träffat en överenskommelse med dig. Om du tar tillbaka beloppet efter tre månader innebär det inte att jordägaren förlorar rätten till avgiften, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Jordägarens eventuella fordran kvarstår och denne kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jfr 8 kap 26 § Jordabalken).

Ut- och återbetalning. Ansökan om ut- eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Är det en juridisk person som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig firmatecknare. För styrkande av vem som är behörig firmatecknare måste ett högst en månad gammalt registreringsbevis från Bolagsverket inges till Länsstyrelsen. Till en ansökan om utbetalning bifogas vidimerad kopia av id-handling för den eller de som ansöker om utbetalning. Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Vid utbetalning till bankkonto ska till ansökan bifogas ett kontoutdrag eller kontobevis.

Tio år. Om ingenting har hänt efter det att tio år har förflutit från deponeringen kan du återta beloppet. Har ansökan om utbetalning av deponerat belopp inte inkommit till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponering tillfaller beloppet staten. Tänk på

 • att ansökningsblanketten är fullständigt och korrekt ifylld med rätt angiven grund
 • säkerheten; pant eller borgen
 • att vid följande deponeringar på talongen ange ärendenummer/beteckning och den arrendeperiod från vilken avdraget görs
 • om annan inbetalare än arrendatorn, ange arrendatorns namn på talongen.