Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Sedan den 1 maj 2012 gäller att Länsstyrelsen förutom kommunen även ska ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunen tillfälle att föreslå lämpliga personer.  

Vad krävs för att bli begravningsombud

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskap inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder (10 kap. 2 § begravningslagen).

I lämplighetsbedömningen ingår också en jävsbedömning. Den som förordnas får till exempel inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis anställning eller innehav av förtroendeuppdrag. Däremot är medlemskap inget hinder.  

Begravningsombudets uppgifter

Begravningsombudet ska ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (10 kap. 2 § begravningslagen).

Följande uppgifter anges i 10 kap. begravningslagen (1990:1144) samt 49 § begravningsförordningen (1990:1147):

 • Granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan
 • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av en allmän begravningsplats; verka för att församlingen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter
 • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som begravningsombudet får kännedom om
 • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om huvudmannens kostnadsberäkning avseende begravningsverksamheten tillstyrks eller avstyrks; om kostnadsberäkningen avstyrks ska det skriftligen motiveras och en egen kostnadsberäkning lämnas 
 • Samråda senast den 15 maj med revisorn i frågor om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
 • Underrätta länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten
 • Ge in årsberättelse till länsstyrelsen senast den 31 maj varje år; särskilt ska framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts  

Ersättning till begravningsombud

Begravningsombudet har rätt till skälig ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen (10 kap. 7 § begravningslagen). Ersättningen består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid.

Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i den kommun eller annat verksamhetsområde som begravningsombudet utsetts i. För närvarande är beloppen fastställda till 8 500 kronor, 11 500 kronor eller 17 000 kronor. Sammanträdesarvodet är 450 kronor per sammanträde (54 § begravningsförordningen).

Ersättning utgår även för löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av sammanträden eller på grund av utbildning (55 § begravningsförordningen).

Ersättning betalas också för sådana kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget (56 § begravningsförordningen).  

Utbildning av begravningsombud

Ett begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs för fullgörandet av uppdraget (52 a § begravningsförordningen). Länsstyrelsen ska stödja begravningsombuden med råd i deras verksamhet samt främja meningsutbyte mellan ombuden.

Behörig länsstyrelse

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud skickas till:

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län, Kontakt: 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se   
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län, Kontakt: 010-223 50 00, ostergotland@lansstyrelsen.se 
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, Kontakt: 010-224 10 00, skane@lansstyrelsen.se   
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län, Kontakt: 010-224 40 00, vastragotaland@lansstyrelsen.se    
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, Kontakt: 010-225 00 00 dalarna@lansstyrelsen.se    
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, och Kontakt: 0611-34 90 00, Vasternorrland@lansstyrelsen.se    
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län. Kontakt: 010- 225 50 00, Norrbotten@lansstyrelsen.se