Märkning, journalföring och rapportering av djur

Den inre marknaden inom EU förutsätter att djur ska kunna förflyttas fritt mellan länder och regioner. Då smittrisken ökar när djur flyttas och blandas med djur från andra platser, är det viktigt att djurens identitet och ursprung kan fastställas. Därför har EU beslutat att alla nötkreatur, svin, får och getter ska märkas och journalföras.
Öronmärkt kalv

Produktionsplatsnummer
Platser där det finns ett eller flera nötkreatur, får, getter eller grisar ska anmälas till jordbruksverket och tilldelas ett produktionsplatsnummer. Produktionsplatsen är knutet till den anläggning eller plats där verksamheten bedrivs som till exempel en gård. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger.

Märkning av djur
Nötkreatur (födda den 1 januari 1995 eller senare) ska vara märkta i båda öronen. Kalvar ska märkas senast 20 dagar efter födelsen. Om kalven lämnar produktionsplatsen tidigare än 20 dagar efter födelsen, måste den märkas före transporten.

Även för får, getter och grisar finns bestämmelser för hur du ska märka dina djur. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats, se länkar till höger.

Märkningsutrustning
Endast öronbrickor och utrustning som godkänts av Jordbruksverket får användas. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats, se länkar till höger.

Journalföring
På varje produktionsplats där det hålls nötkreatur, får, getter eller grisar ska det finnas en godkänd stalljournal för djurhållningen. Där skall bland annat följande förändringar registreras:

  • Födslar
  • Dödsfall
  • Inkommande djur (ange vilken produktionsplats djuret kommer ifrån)
  • Djur som lämnar produktionsplatsen (ange den produktionsplats som tar emot djuren)

Godkända manuella stalljournaler kan beställas hos Jordbruksverket. Det finns även elektroniska stalljournaler, se länk till höger.

Rapportering av djur

Alla nötkreatur ska förutom att vara märkta och journalförda även rapporteras till CDB (register för nötkreatur). Förändringar ska rapporteras löpande till CDB senast 7 dagar efter det att händelsen ägt rum. Både den som lämnar ifrån sig och den som tar emot djur är skyldig att rapportera detta. Det enklaste sättet att rapportera till CDB är att registrera uppgifter via datorn och systemet CDB internet. Mer detaljer finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger.

Rapportering av förflyttning av får och getter ska göras till förflyttningsregistret på Jordbruksverket. Vid förflyttning av får och getter ska även ett transportdokument fyllas i. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger.

Alla förflyttningar av grisar ska rapporteras, alltså också förflyttningar mellan dina egna produktionsplatser. Det är djurhållaren på produktionsplatsen som tar emot grisarna som ansvarar för att förflyttningen rapporteras. Rapporteringen görs till Jordbruksverket. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger.