Köp av pollineringstjänster

För dig som odlar oljeväxter, klöverfrö, åkerböna, frukt eller bär är god pollinering avgörande för att skörden ska bli hög och av bra kvalitet.

Men det finns en del saker som du måste tänka på om du behöver köpa eller samarbeta kring pollineringstjänster.

Denna information riktar sig till dig som ska köpa pollineringstjänster till grödor i Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Västmanland och Uppsala län.

Handla lokalt

För att minimera spridning av sjukdomar och andra skadegörare på honungsbin är det bra om pollineringstjänster alltid köps så lokalt som möjligt.

Kontrollera att giltiga tillstånd finns

Du som beställer pollinering behöver också försäkra dig om att tjänsterna köps från en lokal biodlare med giltiga tillstånd.

Se till att

  • du har fått rätt dokumentation från biodlaren du samarbetar med. Biodlare i Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län ska ha anmält sin biodling till Länsstyrelsen i Stockholms län. Du kan kontrollera detta genom att skicka en fråga till oss och begära att få besked om registrering finns. Skicka din fråga till bitillsyn.stockholm@lansstyrelsen.se
  • biodlaren har ett giltigt flyttningstillstånd i samband med uppställningen av bikuporna. Be om att få en kopia eller ta en bild av dokumentet. Om biodlaren har ett intyg som ”Godkänd bi-odlare” från Jordbruksverket kan du be om att få se detta.
  • det finns tillståndsbevis för samtliga bisamhällen som placeras i din odling
  • du har meddelat biodlaren var bikuporna ska placeras och under vilken period de ska stå där 

Om biodlaren har ett intyg som ”Godkänd biodlare” från Jordbruksverket kan du be om att få se detta. Du kan även be om att få en kopia på ett giltigt flyttningstillstånd från biodlaren.  

Biodling. Foto: Alpinordica.Biodling. Foto: Alpinordica. 

Vad säger lagen?

Det finns en relativt omfattande lagstiftning runt biodling. Lagarna har kommit till för att undvika eller minimera spridning av sjukdomar eller parasiter som kan vara förödande för de bisamhällen som drabbas.

Lagen säger att

  • alla biodlare ska anmäla var bisamhällena finns permanent uppställda. Länsstyrelsen i Stockholms län vill även att biodlaren anmäler när bisamhällen flyttas till en tillfällig uppställningsplats, till exempel för ett pollineringsuppdrag.
  • flyttningstillstånd krävs för flytt av bisamhällen mellan församlingar. Om en biodlare ska flytta ett bisamhälle utanför den församling där det står uppställt och är registrerat ska det i allmänhet finnas ett giltigt flyttningstillstånd för detta från den lokala bitillsynsmannen. Om du köper en pollineringstjänst från en godkänd biodlare ska denne kontakta bitillsynsmannen som är ansvarig i området dit flytten sker. 

Låt lokala bin pollinera dina grödor

Genom att enbart använda bisamhällen från ditt närområde när du köper en pollineringstjänst så hjälper du till att minska spridningen av de allvarligaste sjukdomsalstrarna. Till exempel förekommer utbrott av amerikansk yngelröta endast i begränsad omfattning i Stockholmsregionen.

Undvik import och införsel av bin och humlor

Tillsammans kan vi värna våra inhemska honungsbin. Genom att undvika import från länder utanför EU och införsel av bin från andra EU-länder minskar vi risken att de inhemska bina angrips av sjukdomar och skadedjur som finns i andra europeiska länder, till exempel trakékvalster.

Kontakta Jordbruksverket för att få veta mer om de särskilda regler som gäller vid import och införsel av bin.

 Läs mer

Bi på maskros. Foto: Alpinordica. 

Foto: Alpinordica.

www.jordbruksverket.se under fliken Djur/Olika slags djur/Bin och humlor

www.lansstyrelsen.se/stockholm under fliken Lantbruk-och-landsbygd/djurhållning/

Biodlarnas information om bitillsyn.

Om pollinering hos Jordbruksverket.  

Pollineringstjänster hos Biodlarna.

www.biodlingsforetagarna.nu/ under fliken pollineringspoolen

www.svenskraps.se/ 
under vallfrö/pollinatorer_bi-humlor.asp