Stöd till bredband på landsbygden

För dig som vill utveckla bredband på landsbygden finns stöd att söka inom Landsbygdsprogrammet. Här följer en sammanfattande information om stödets utformning och villkor. För mer detaljerad information hänvisas till Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger.

Mer stöd att söka senast 21 maj

Länsstyrelsen har fått 37 nya miljoner till stöd för bredbandsprojekt på landsbygden. Föreningar, kommuner och marknadsaktörer kan ansöka om medel. Sista ansökningsdag är den 21 maj. Beslut väntas tas i mitten av september.

Grundläggande villkor för att söka bredbandsstöd

För att söka projektstöd för bredband måste följande fem villkor vara uppfyllda:

 • Projektet ska genomföras på landsbygden utanför tätort         
 • Projektet ska genomföras där det inte finns NGA-nät
 • Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område
 • Du ska bygga ett bredbandsnät som ger hög överföringskapacitet
 • Projektet stämmer överens med befintlig regional och kommunal strategi
 • Du ska ha ett samråd med kommunen i samband med att projektet planeras

Mer information om vad villkoren innebär finns på Jordbruksverkets webbplats

Vem kan söka stödet?

Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. Det betyder till exempel att en förening som bygger för sina medlemmar eller ett företag, organisation, kommun eller myndighet som bygger för fler än bara den egna verksamheten kan söka stödet. Det innebär också att en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet.

Detta kan du få stöd för

De utgifter du kan få stöd för är indelade i fem kategorier:

 • Projektering av bredbandsnätet
 • Anläggningsarbeten 
 • Material       
 • Dokumentation av bredbandsnätet 
 • Administration av projektet  

Det innebär att du bara kan få stöd för att anlägga den passiva infrastrukturen (till exempel kanalisationsrör och fiberkablar), inte för den aktiva utrustningen (den elektroniska utrustningen som skapar signalen i bredbandsnäten). Jordbruksverket har tagit fram en budgetmall som ska användas vid ansökan om stöd. I den mallen framgår vilka utgifter du kan få stöd för.

Finansiering av ditt projekt

Ditt projekt får finansieras dels av det stöd du kan få från Landsbygdsprogrammet, dels av privata pengar. I Stockholms län ges 60 % i stöd från Landsbygdsprogrammet, för de utgifter du kan få stöd för enligt ovan. Stödprocenten har bestämts av Länsstyrelsen med hjälp av riktlinjer som Jordbruksverket tagit fram. Varje län ska tillämpa samma stödprocent för alla projekt i länet, trots att det kan finnas regionala skillnader. Du kan läsa mer om grunden för länets stödprocent i dokumentet till höger och i länets regionala handlingsplan.

Den del som inte täcks av stödet ska täckas av privata pengar, till exempel medlemsinsatser, anslutningsavgifter eller medel från privata företag. Projektet kan inte medfinansieras med andra offentliga stöd från till exempel EU, den svenska staten, regionförbund, landsting eller kommun.

Övriga villkor

För att ta del av bredbandsstödet måste en rad övriga villkor på nationell nivå och EU-nivå vara uppfyllda. Dessa villkor rör bland annat upphandling, öppenhet och prissättning i nätet, samförläggning, nätets robusthet och driftsäkerhet, tillstånd med mera. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.

 Byanätsforum

Byanätsforum är ett forum för dig som bygger bredbandsnät på landsbygden. Här finns samlad info om hela byanätsprocessen – från att starta en förening och genomföra upphandling till att bygga och driva ett nät.  

>> Byanätsforum

 Bredbandsstödet utvecklar Stockholms läns landsbygd

Bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet är en viktig resurs för att säkerställa att länets landsbygd fortsätter att vara en attraktiv miljö att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

 • Stockholms län har Sveriges tredje största landsbygdsbefolkning.
 • Endast tre procent av länets landsbygdsbefolkning utanför tätorter och småorter har tillgång till bredband med hög hastighet. Anslutningsgraden kan likställas med många andra glesbygder i Sverige.