Anläggning och restaurering av våtmarker 

Du kan få ersättning för att anlägga eller restaurera våtmarker i odlingslandskapet eftersom du därmed gör en viktig insats för miljön. Våtmarker bidrar till minskat växtnäringsläckage och gynnar dessutom många djur- och växtarter.

Villkor

För att vara berättigad till ersättning ska våtmarken anläggas på jordbruksmark eller annan mark med tydlig koppling till jordbruket, till exempel genom att avrinning tas upp från åkermark. Därutöver krävs det också att våtmarken gör miljönytta, som att fånga upp växtnäringsämnen eller att öka den biologiska mångfalden. I Stockholms län prioriteras våtmarker som bedöms kunna bidra till minskat växtnäringsläckage.  

När våtmarken är färdig slutbesiktigas den och ska därefter som regel anslutas till miljöersättningen för skötsel av våtmarker. Läs mer om skötselersättningen via länk till höger. Våtmarken ska bevaras med bibehållen funktion under minst 5 år.  

Ersättning och ansökan

Du kan få ersättning med upp till 90 procent av de stödberättigande kostnaderna men som mest 200 000 kronor per hektar. Ansökan om miljöinvestering görs via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. Mer information om stödet finns på Jordbruksverkets webbplats här till höger.  

Poängsättning för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald.

Kontakta Länsstyrelsen

Kontakta Länsstyrelsen innan du påbörjar ditt projekt. En förutsättning för att beviljas anläggningsstöd är att Länsstyrelsen besiktigat det aktuella området innan anläggningen påbörjas. Detta för att ta reda på om området uppfyller grundvillkoren för stödet och om platsen i övrigt verkar lämplig för ändamålet. Om du är intresserad av att anlägga eller restaurera en våtmark är du välkommen att höra av dig till oss via telefon.  

Kostnadsfri rådgivning

Om du funderar på att anlägga eller restaurera en våtmark har du möjlighet att boka in ett individuellt rådgivningsbesök genom Greppa Näringen. Rådgivningen är kostnadsfri för dig och finansieras inom Landsbygdsprogrammet. Även du som redan har en våtmark, men kanske skulle behöva tips om hur den underhålls på bästa sätt är välkommen att höra av dig till oss.

När ska ansökan vara inne?

Genom att vi använder oss av beslutsomgångar kommer ansökningarna för stöd till anläggning och restaurering av våtmarker ställas mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse. Från och med 2016 planerar vi att ha en beslutsomgång per år. Sista ansökningsdatum för beslutsomgången hittar du här.

 Mer information