Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett sjuårigt EU-program som ger aktörer och entreprenörer på landsbygden möjlighet att söka bidrag för att starta eller utvidga företag, men också för att höja kompetensen hos företagen. Du kan ansöka om företagsstöd och projektstöd i det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

De övergripande målen för landsbygdsprogrammet är att

  • förbättra konkurrenskraften och tillväxten i jord- och skogsbruket, inklusive rennäringen, och på så sätt öka sysselsättningen på landsbygden
  • ytterligare miljöanpassa det svenska jordbruket, bevara det öppna landskapet och en mångfald av växt- och djurarter
  • utveckla en varierad företagsverksamhet och därigenom göra det lättare att leva och arbeta på landsbygden.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information:

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Stöden som går att söka inom Landsbygdsprogrammet

Du kan även prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Då får du snabbt information om aktuella nyheter.

Lokalt ledd utveckling genom Leader

I landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Inom Stockholms län är fem leaderområden verksamma. Du hittar mer information om leadermetoden på Jordbruksverkets webbplats

Havs- och fiskeriprogrammet

Inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 finns en rad stöd att söka som syftar till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Programmet ska även bidra till att den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv genomförs. Du hittar mer information om havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats.