Block och blockkartor

Bra att veta om din jordbruksmark i blockdatabasen.
Bild på blockkarta

Jordbruksblock

Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas jordbruksblock. Blockets gränser är i de flesta fall fasta gränser som till exempel vägar, stenmurar, skog, hus, diken och sjöar. Det kan bara vara en lantbrukare som har mark inom ett block. Varje block har en unik identitet som består av 11 siffror och kan se ut så här: 6547 598 1651. De fyra första siffrorna anger blockets position i vänsterkanten på kartan. De tre mittersta siffrorna anger blockets position i kartans underkant och de fyra sista siffrorna är blocknumret. 

Blockkarta

Blockkartan är en karta i skala 1:5 000 med underliggande flygfoto. När du gör din ansökan i SAM Internet så måste en digital blockkarta vara kopplad till ditt kundnummer för att du ska ha möjlighet att lägga till block och rita skiften på marken. Om du ska lägga till ny mark i din ansökan där det inte finns en karta kopplad får du ett felmeddelande i SAM Internet. Kontakta oss så kan vi koppla en ny karta som täcker området.

Om ett block är felaktigt

När du söker jordbrukarstöd är det viktigt att uppgifterna om dina block i SAM-ansökan stämmer med verkligheten. Om ett block är felaktigt ska du begära ändring av blocket och motivera ändringen. Tänk på att om blocket minskas kan det vara aktuellt att också minska åtagandearealen på blocket, detta måste göras under ”Övriga upplysningar” i SAM Internet, eller i ett brev till Länsstyrelsen.

Skapa nya block

Du kan föreslå nya block på mark som saknar blockidentitet. Mark som du lägger till i din ansökan ska vara godkänd som åker- eller betesmark. Länsstyrelsen kommer sedan att göra en bedömning av marken enligt gällande regelverk och sedan skapa ett nytt block. Mark som du sökt för och som konstateras vara underkänd enligt regelverket ligger till grund för kontroll och kan påverka din ersättning. Utöver avdrag kan det även innebära sanktion om skillnaden mellan den areal länsstyrelsen mätt upp och den areal du redovisat i SAM-ansökan är större än 2 hektar eller mer 3 procent.

Det här är åkermark

Åkermark är jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i sådant skick att den kan användas för växtodling. Du ska kunna använda marken utan någon annan förberedelse än vanliga jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år med undantag för ett enskilt år om det finns särskilda omständigheter.

Det här är betesmark och slåtteräng

Betesmark är ett jordbruksskifte som inte är åkermark och sköts med bete, avslagning eller putsning. På marken ska det växa gräs och örter som kan användas som foder. Hävdad ljung kan också användas som foder. Slåtteräng är ett jordbruksskifte som inte är åkermark och som används på eftersommaren till slåtter eller för slåtter kompletterat med efterbete eller lövtäkt. På slåtterängen ska det växa gräs eller örter som kan användas som foder. Hävdad ljung kan också användas som foder.

 Beställning av blockkarta