Kontroller

För att rätt belopp ska betalas ut för jordbrukarstöden genomgår samtliga inkomna ansökningar en rad granskningar och kontroller. Vissa ansökningar kontrolleras även i fält.

De kontroller som genomförs kan delas in i grupperna administrativa kontroller och fältkontroller.

Administrativa kontroller

De administrativa kontrollerna sker i samband med handläggning. Beroende på vilken ersättning som ansökan omfattar så är det olika administrativa kontroller som handläggaren genomför, exempelvis:

 • kontroll av att ett skifte eller ett djur inte finns i flera jordbrukares ansökningar.
 • kontroll av att den ansökta arealen inom ett block inte överstiger den referensareal som finns för blocket.
 • kontroll av att den ansökta arealen för ett skifte inte överstiger tidigare, efter kontroll i fält, fastställda arealer.
 • kontroll av att de nötkreatur som ansökan omfattar är rapporterade till centrala nötkreatursregistret (CDB) på ett korrekt sätt.
 • kontroll av att jordbrukaren uppfyller det femårsbeslut som finns för de miljöstöd som ansökan omfattar.
 • kontroll av att de uppgifter som jordbrukaren lämnar i sin ansökan om utbetalning inte skiljer sig från uppgifterna i beslutet om godkännande av ett åtagande.

Fältkontroller

För ett antal ansökningar genomför Länsstyrelsen även en fältkontroll. Dessa ansökningar är utvalda genom ett slumpmässigt urval eller med hjälp av en riskanalys. Exempel på sådana faktorer som ligger till grund för riskanalysen är stora stödbelopp, resultat från tidigare års kontroller eller avvikelser som kommit fram vid handläggningen av ansökan. På ett skifte eller för ett djur kan det vara möjligt att kombinera flera olika stöd och ersättningar. Det innebär att i de flesta fallen kommer fältkontrollen omfatta flera stöd och ersättningar.

I flertalet fall kommer kontrollen att vara aviserad en kort tid innan kontrolltillfället men den kan även ske utan avisering. Vid fältkontrollen är det viktigt att jordbrukaren ger kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att genomföra kontrollen. Om kontrollen inte går att genomföra på grund av att jordbrukaren försvårar situationen eller vägrar medverka kan ansökan komma att avslås.

Kontroller av skiften

En fältkontroll av en ansökan som omfattar skiften innehåller i huvudsak tre olika delar:

 • mätning av skiftets areal.
 • kontroll av vilken gröda som finns på skiftet.
 • kontroll av att de särskilda villkor som finns för stödet/ersättningen är uppfyllda.

Kontroller av djur

Omfattar ansökan ett eller flera djurslag kommer kontrollen att omfatta i huvudsak fyra olika delar:

 • kontroll av att de djur som ansökan omfattar uppfyller bidragsvillkoren till exempel ålder, hållandeperiod och/eller särskilda skötselvillkor.
 • kontroll av att alla djur som ansökan omfattar är journalförda och korrekt märkta.
 • kontroll av att de nötkreatur som ansökan omfattar är rapporterade till CDB.
 • kontroll av de nötkreatur som bidrag inte söks för uppfyller kraven på märkning, journalföring och rapportering till CDB. 

Kontrollen genomförs på gården tillsammans med jordbrukaren eller annan ansvarig person. För att underlätta kontrollen bör djurhållaren: 

 • märka upp djur som tappat brickor under sommaren.
 • ha djuren samlade vid en kontroll. Djuren ska vara samlade på sådant sätt att alla öronmärken kan läsas av utan att kontrollanten behöver gå in till djuren. Det kan exempelvis ske genom att djurhållaren driver djuren genom en drivningsgång med fastlåsningsmöjligheter, att djurhållaren går in till djuren och läser upp id-numren för kontrollanten eller att djurhållaren på annat sätt samlar djuren så att kontrollen kan genomföras.
 • se till att samtliga händelser finns rapporterade till CDB.
 • se till att uppgifterna överensstämmer mellan CDB och stalljournal (id-nummer, födelsedatum, händelsedatum).
 • ha stalljournal och eventuellt annat bokföringsmaterial tillgängligt eftersom dokumentationen gås igenom vid kontrollen. Djurhållaren bör ha ett anteckningsblad tillgängligt med id-numren för samtliga i besättningen levande djur.

Kontrollmeddelande

Efter att en kontroll i fält är genomförd skickar Länsstyrelsen ett meddelande om kontrollresultatet. Meddelandet är inget beslut. 

Synpunkter på kontrollresultat

Jordbrukaren kan skicka in synpunkter på kontrollresultat inom 10 dagar. Om brukaren därefter fortfarande anser att kontrollresultatet är felaktigt så kan kommande utbetalningsbeslut överklagas.

Sanktioner

Om resultatet av en granskning eller kontroll visar att det finns avvikelser mellan ansökan och kontrollresultatet kan det leda till att ersättningen minskar genom avdrag och sanktioner. Vid stora avvikelser kan följden bli att jordbrukaren inte får någon ersättning.

 Läs mer om kontroller på Jordbruksverket