Jordbrukarstöd

Stöd till jordbruket finns som direktstöd, miljöersättningar, regionala stöd och djurbidrag. Syftet är att stöden ska bidra till en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling på den svenska landsbygden.
Jordbrukslandskap höst

De jordbrukarstöd som finns att söka är uppdelade i direktstöd, miljöersättningar, regionala stöd och djurvälfärdsersättningar. Av dessa finansierar EU direktstöden medan miljöersättningar och de regionala stöden finansieras gemensamt av svenska staten och EU. När de gäller djurbidragen finansieras de också gemensamt av EU och Sverige utom ersättningen för kastrering av grisar som finansieras helt av Sverige. Följande ersättningar kommer att kunna sökas i Stockholms län.

Direktstöd

 • Gårdsstöd
 • Förgröningsstöd
 • Nötkreatursstöd
 • Stöd till unga jordbrukare

Miljöersättningar

 • Betesmarker och slåtterängar
 • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • Hotade husdjursraser
 • Minskat kväveläckage
 • Skyddszoner
 • Skötsel av våtmarker och dammar
 • Vallodling

Ersättningar för ekologisk produktion

 • Ekologisk produktion
 • Omställning till ekologisk produktion

Kompensationsstöd

Djurvälfärdsersättningar

 • Extra djuromsorg för får
 • Extra djuromsorg för suggor
 • Utökad klövhälsovård för mjölkkor
 • Kastrering av grisar

Här kan läsa mer om Jordbrukarstöden

Vem hanterar stöden?

Länsstyrelsen handlägger och fattar beslut om samtliga stöd och ersättningar till jordbruket med undantag för stödet för hotade husdjursraser och djurbidragen som handläggs av Jordbruksverket. Jordbruksverket är utbetalande myndighet. Läs mer om de stöd och miljöersättningar som går att söka på Jordbruksverkets webbplats, se länkar i högerkolumnen.

 Ny adress

Alla handlingar som skickas per post till Länsstyrelsen i Stockholm och som berör jordbrukarstöden ska skickas till följande adress:

Länsstyrelsen i Stockholms län
FE 12, Box 2014
826 25 Söderhamn