Stockholm som kulinarisk region

Lokal och regional mat är intressant både för den som bor på en plats och för dem som kommer dit på besök. Lokal mat och kulinariska regioner kan därför vara en möjlighet att ta vara på för den som vill driva utvecklingsprojekt på landsbygden.
Omslag Platsens smaker

Mat är något som ligger oss människor nära. Vi föredrar oftast den mat vi vuxit upp med och är vana vid. Men vi är också nyfikna på nya smaker och företeelser. Stockholms län tidigt fungerat som en inkörsport till nya kulinariska upplevelser. Detta har påverkat både produktionen och förädlingen av livsmedel i länet. Tillsammans med andra specifika förutsättningar för matproduktion har det format vårt läns kulinariska arv.

Ta avstamp i länets kulinariska arv för att bygga historien om din produkt

Länsstyrelsen har tagit fram en inspirationsskrift, vår tolkning av en terroiratlas, om Stockholms läns kulinariska arv.

Platsens smaker – inspirationsskrift

Rapporten Platsens smaker består av två delar. Del 1 ger en översiktlig bild över länets natur- och kulturgeografi, lantbruksproduktion, råvaror, samhällsutveckling och tekniska nyheter. Studien gör nedslag vid tiden för sekelskiftena 1800 och 1900 och utvecklingen däremellan.

Del 2 innehåller vad man faktiskt åt – hur råvarorna användes och tillagades vid samma tidsnedslag. Den beskriver hur restaurangkulturen växte fram i Stockholm under 1800-talet, och det mer speciella kosthållet i Stockholms skärgård. Slutligen görs en presentation av karaktäristiska och unika produkter från länet, produkter som kan sägas ge en känsla för vad som är länets smaker.

Länk till rapporten Platsens smaker - del 1 och del 2.

Så använder du Platsens smaker

Inspirationsskriften ger en ingång i historien och kulturarvet kring mat och matproduktion i Stockholms län. Den kan användas av dig som är primärproducent, förädlar livsmedel eller som utvecklar turism som en inspirationskälla i att ta tillvara äldre traditioner och i att utveckla nya produkter utifrån livsmedelshistorien. Skriften kan användas som underlag för att skapa koncept, intresse och engagemang för produkter. Den kan också användas som underlag för att gemensamt bygga upp regionala varumärken för unika produkter från länet.

Stockholms läns särart

Inom matens område är utmärker sig Stockholms län för att ha varit ett innovationsområde för både internationella influenser och egna uppfinningar. Stockholm har alltid varit en stark marknad för försäljning av efterfrågade jordbruksprodukter. Marknadens nycker har styrt den omgivande landsbygdens jordbruksproduktion – mer desto närmare stadens gräns. Gårdarna inom några mils avstånd från huvudstaden har exempelvis sålt all sin mjölk dit och skärgårdsbefolkningen har kunnat leva gott på den strömming man saltat in och sålt till staden.

Stödmöjligheter

Landsbygdsprogrammet 

Det finns ett antal åtgärdsområden inom det nya landsbygdsprogrammet där du som företagare kan söka stöd om du vill utveckla nya produkter och tjänster, skapa en attraktiv landsbygd, investera i rekreation och turism eller tillvarata och utveckla traditionell och lokal kunskap. Läs mer i:
Landsbygdsprogrammet

Europeiska innovationspartenskapet EIP

Leader inom landsbygdsprogrammet

Inom samtliga av länets fem Leaderområden, Upplandsbygd, Stockholmsbygd, Mälardalen, Södermanland och Sörmlandskusten, finns också prioriterade insatsområden som avser lokala livsmedel och besöksnäring.

Upplandsbygd

Stockholmsbygd Leader

Leader Mälardalen  

Leader Sörmlandskusten

Leader Södermanland

 Om terroiratlas

En terroiratlas...

... är kunskapsbank för att förmedla en regions unika värden utifrån dess natur- och kulturgeografiska grund för livsmedelsproduktion och de karaktäristiska produkter som framställs där.

Ordet terroir...

... kommer från franskan (terre = jord) och myntades för att förklara skillnader mellan viner utifrån naturliga faktorer såsom berggrund, jord och solexponering. Numera används termen för att förklara hur livsmedel smakar och doftar beroende på klimat, jord och sort men också utifrån traditioner kring beredning och tillagning. Inom FAO och UNESCO arbetar man för att utveckla kulinariska regioner under begreppet terroir.  

 Säg det med en historia

Storytelling eller historieberättande går ut på att bygga försäljningen av en produkt genom att lyfta fram det unika och att berätta en personlig historia kring det.

Syftet med marknadsföringsgreppet är att förstärka och förhöja upplevelsen av produkten med hjälp av levande och sanna berättelser från verkligheten.

Kunden/besökaren kommer att minnas det man upplevt och får något att ta med sig och berätta om när man kommer hem.