Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen driver projekt med kurser, rådgivning och andra aktiviteter för att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet. Genom inspiration och praktiska, konkreta råd ska aktiviteterna bidra till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här informerar vi om aktuella erbjudanden och aktiviteter.

Inga kurser eller rådgivningserbjudanden är i dagsläget färdiga.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum för aktuella erbjudanden om aktiviteter direkt i din inkorg. Du kan även kontakta Hanna Williamsson via kontaktuppgifterna ovan till höger.

Rådgivnings- och kursaktiviteter planeras bland annat inom följande områden:

  • Restaurering av igenväxta ängar och hagar så att det kan återfå sina värden
  • Skötsel av betesmarksstödets olika markklasser
  • Skötsel av småbiotoper, brynzoner, ekonomibyggnader, alléer och andra värdefulla träd
  • Hästen som betesdjur i naturbetesmarker
  • Betesplanering som gör det möjligt att kombinera bra landskapsvård, bra avkastning och bra djurvälfärd
  • Ängar och ängsskötsel så att fler ängar får rätt hävd

Målgrupp för aktiviteterna

Du som söker eller skulle kunna söka något av de stöd som Landsbygdsprogrammet erbjuder för att gynna natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet är målgrupp för kompetensutvecklingen inom området.

Alla länets lantbrukare och deras familjer ingår därför i målgruppen liksom andra på landsbygden som är eller skulle kunna bli aktörer genom att engagera sig i skötseln av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Även föreningar inom natur- och kulturmiljövård, tomtägarföreningar eller motsvarande ingår i målgruppen.

 Informationsprojekt för Ett rikt odlingslandskap i Landsbygd i Centrum och andra info- och demoaktiviteter

​​Länsstyrelsen driver under år 2015-2019 ett projekt för informations- och inspirationsarbete om konkreta verktyg och tips för att utveckla och bevara natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.

Projektet består av två delprojekt:

- Artiklar och informationsinsatser i tidningen Landsbygd i Centrum samt i nyhetsbrevet med samma namn. Inom ramen för projektet ska artiklar läggas upp i ett tematiskt artikelarkiv som är under uppbyggnad på Länsstyrelsens webbplats, du hittar tidning och artikelarkiv här >>

- Övriga info- och demoaktiviteter inom ett rikt odlingslandskap. Det kan t.ex. handla om inspirations- eller informationsarbete via webb eller sociala media, ta fram broschyrer eller annat tryckt material, deltagande med informationsmaterial på olika mässor och liknande samt fältdemonstrationer och studiebesök.

 Kompetensutvecklingsprojekt inom slåtterängar och hamling

​Länsstyrelsen driver under år 2017-2019 ett projekt för att anordna kurser och fältövningar av olika slag för att öka kunskapen om natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet, främst inom slåtter och hamling.

Aktiviteterna är kostnadsfria för målgruppen, finansierade av Landsbygdsprogrammet. Mat och fika bekostas oftast av deltagarna till självkostnadspris.

 Rådgivningsprojekt för ett rikt odlingslandskap

Under år 2017-2019 driver länsstyrelsen ett projekt med rådgivning som bidrar till ökad kunskap om natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.

Rådgivningen är kostnadsfri för målgruppen, finansierad av Landsbygdsprogrammet, och kan bland annat handla om skötsel av betesmarksstödets olika markklasser samt för restaurering av igenväxta ängar och hagar.

​Länsstyrelsens projekt för Ett rikt odlingslandskap sker inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.