Livsmedelskontroll i Stockholms län

Länsstyrelsen har flera olika arbetsuppgifter inom livsmedelsområdet. Vi har både ansvar för att samordna kommunernas livsmedelskontrollverksamhet, utföra revisioner av den kommunala livsmedelskontrollen, hantera överklaganden av kommunernas livsmedelsbeslut, och att själva utföra kontroller av livsmedel i primärproduktionen, dvs ute på gårdar och lantbruk.

Samordning

I arbetet med att samordna kommunerna i deras verksamhet med livsmedelskontroll anordnar vi utbildningar två gånger per år. Alla livsmedelsinspektörer och ansvariga för livsmedelskontrollen inbjuds, liksom representanter från Livsmedelsverket, Smittskydd Stockholm, Sveriges kommuner och landsting och Kommunförbundet i Stockholms län. På dessa utbildningsdagar tar vi upp nyheter inom livsmedelskontrollen och vi försöker även tillgodose de önskemål på ämnen som kommer in från kommunerna.

Revisioner av kommunernas livsmedelskontroll

Vi utför ungefär fyra kommunrevisioner per år avseende livsmedelskontrollen. Vid revisionerna kontrollerar vi bland annat att kommunen har tillräckliga resurser för livsmedelskontrollen, att personalen har rätt kompetens, att kontrollverksamheten är planlagd och riskbaserad och att kommunen tar ut avgifter för sin kontroll. Vi rapporterar sedan resultaten från revisionerna till Livsmedelsverket.

Överklagningsinstans

Länsstyrelsen är överklagningsinstans för kommunernas beslut som rör livsmedelskontroll. Ärendena kan gälla allt från beslut om årliga avgifter, fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten till olika typer av förelägganden.

Livsmedel i primärproduktionen

Sedan den 1 januari 2009 är Länsstyrelsen ansvarig myndighet för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen, dvs den livsmedelsproduktion som sker i det första steget i livsmedelskedjan, på gårdsnivå. De livsmedelsföretagare som bedriver primärproduktion av livsmedel ska anmäla sina anläggningar till oss för registrering och vi ska utföra kontroller av livsmedelsverksamheten ute på gårdarna. Vår registrering av livsmedelsanläggningar och offentliga kontroller är avgiftsfri.

Läs mer om livsmedel och livsmedelskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.