Primärproduktion av livsmedel

Sedan den 1 januari 2009 sköter länsstyrelsen kontrollen av livsmedel i primärproduktionen. Med primärproduktion av livsmedel menas odling och skörd av livsmedel på gårdsnivå, dvs den produktion som sker i det första steget i livsmedelskedjan.

Vad är primärproduktion och primärprodukter?
 

  • odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär
  • odling, skörd och torkning av spannmål
  • uppfödning av livsmedelsproducerande djur före slakt
  • fiske, odling och insamling av levande fiskeriprodukter, till exempel  havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron och sniglar, inklusive slakt och rensning av fisk
  • jakt av frilevande och hägnat vilt inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning
  • plockning av vilda bär och svamp
  • mjölkning och förvaring av mjölk på gården
  • produktion, hantering och förvaring av ägg på gården
  • biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen.

Vilka ska registreras som primärproducenter?

Alla livsmedelsföretagare som bedriver primärproduktion ska anmäla sin livsmedelsanläggning hos Länsstyrelsen, med undantag för de som enbart levererar små mängder primärprodukter direkt till konsumenten eller till den lokala detaljhandeln. Vad som bedöms som "små mängder" kommer Livsmedelsverket att fastställa under 2010.

I Livsmedelsverkets "Vägledning om jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt" framgår dock redan nu vilka mängder som gäller för primärprodukter av vilt.

Den som producerar livsmedel för konsumtion inom privathushållet omfattas inte alls av livsmedelslagstiftningen, och därmed inte heller av kraven på registrering.

Anmälan om registrering

Om du är livsmedelsföretagare och bedriver primärproduktion i Stockholms län kan du skriva ut och fylla i anmälningsblanketten för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen som du hittar i spalten till höger. Skicka sedan blanketten till Länsstyrelsen. Adressen finns längst ner på sidan. Vi kommer därefter att registrera ditt företag och ett beslut om registrering kommer att skickas till dig. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i blanketten så att vi kan göra en korrekt registrering av din verksamhet.

Uppgifter om din verksamhet och verksamhetens omfattning, och, i det fall flera verksamheter bedrivs, vilken verksamhet som är huvudsaklig, är mycket viktiga uppgifter. Utifrån de uppgifter som du lämnar i anmälan kommer Länsstyrelsen att riskklassificera din anläggning i registret i enlighet med Livsmedelsverkets "Vägledning om riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen".

Vill du läsa mer om primärproduktion av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats, klicka på länken till höger.

Livsmedelsverkets webbplats