Aktuell handläggningstid för ansökan om förvärvstillstånd av jordbruksfastighet

 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid är 1 månad

(Uppdaterades senast 2018-01-12) 

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla inkommande ärenden om ansökan om förvärvstillstånd av jordbruksfastighet inom den angivna handläggningstiden.

Observera att tidsangivelsen gäller generellt för ärenden om ansökan om förvärvstillstånd jordbruksfastighet. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Handläggningstiden för ditt ärende kan därför skilja något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När vi fått in din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig där du ser vilket diarienummer den fått hos oss samt vem som är handläggare.? Handläggaren bedömer om ärendet är komplett och att betalningen har kommit in. Saknas några uppgifter begär vi in kompletteringar från dig. När avgiften är betald och registrerad och eventuella kompletteringar har inkommit kan handläggning av ärendet påbörjas. När beslutet är fattat skickas ett tillstånd till dig som sökande.

Om du ska skicka in en ansökan/anmälan, tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att skicka in en komplett ansökan och betala in avgiften. Din ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Bestyrkt kopia av köpekontraktet
  • För juridiska personer krävs att skälen är tydligt angivna i ansökan

Vad händer efter du fått ditt beslut?

Om du beviljats förvärvstillstånd ska du skicka med detta till inskrivningsmyndigheten när du ansöker om lagfart. Om du inte beviljats förvärvstillstånd kan du överklaga inom 3 veckor.

Varför behöver du ansöka om förvärvstillstånd?

Fastigheter belägna i glesbygd enligt jordförvärvslagen omfattas av kravet på förvärvstillstånd.

För bolag och andra juridiska personer krävs i princip alltid tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för mer information. 

Läs mer

Om ansökan om förvärvstillstånd jordbruksfastighet.