Jordbruksfastigheter

Verksamheten inom detta område syftar till en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden genom att främja utvecklingen av rationella konkurrenskraftiga lantbruksföretag och bibehålla sysselsättningen på landsbygden.

Fält med råg

Enheten för lantbruksfrågor företräder de allmänna lantbruksintressena i samhällsplaneringen, vid fysisk planering, byggande och fastighetsbildning.

Ärenden inom verksamhetsområdet:

  • Handlägga eller besluta om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen
  • Förvalta jordfonden genom köp, försäljning och förvaltning av ägda jordbruksfastigheter
  • Utfärda rationaliseringsintyg
  • Medverka i samråd om översiktlig planering och andra markanvändningsfrågor
  • Utföra jordpolitisk bedömning i fastighetsbildningsärenden
  • Handlägga anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
  • Medverka i förordnande av synemän för arrendesyner
  • Utöva tillsyn över avveckling av dödsboägda jordbruksfastigheter
  • Hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

I ett PM daterad den 27 februari 2002 "Vägledning för handläggning av ärenden som rör ändrad användning av jordbruksmark" behandlas bland annat jordbruket i den fysiska planeringen och jordbrukets utveckling i Stockholms län.  Länk till "Vägledningen" finns till höger.

 

 Till vägledning