Hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Förutom de generella hänsynsreglerna enligt miljöbalkens 2 kapitel, finns även andra bestämmelser om hänsynstaganden till natur- och kulturvärden som ska beaktas vid brukandet av mark.

Anmälan för samråd

Enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken gäller bland annat att om en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen.

Miljöhänsyn i jordbruket

I förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns bestämmelser om bland annat, hänsyn till natur- och kulturvärden, djurhållning och gödselhantering, växtodling, tillsyn och avgifter, med mera.

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket innehåller bland annat bestämmelser om den hänsyn till natur- och kulturvärden som ska tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket. Bestämmelserna förtydligar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 1-4 §§ miljöbalken (1998:808) och kompletterar reglerna om områdesskydd i 7 kap miljöbalken.

Bestämmelserna behandlar bland annat borttagande av brukningshinder, röjning av träd och buskar, gödsling, nyodling och kultivering, samt placering av sten, massor och avfall.