Bazaren seminarier

Heldag med fokus på kompetensförsörjningen i Stockholms län. Möjligheter och utmaningar. Seminarierna vänder sig till arbetsgivare, tjänstepersoner, politiker och organisationer som arbetar med integration och kompetensförsörjning. 

Seminarierna är fullbokade

Det går inte längre att anmäla sig. Seminarierna är fullbokade.

 

Tid: 8 februari 9–16.30.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, plan 4.

​Bazaren seminarier är ett samarrangemang mellan Arbetsförmedlingen, KTH, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Stockholms universitet och Universitets- och högskolerådet.
Du är välkommen att delta hela dagen eller i enskilda programpunkter.
Vi bjuder på enklare mingellunch.

  • Fokus på kompetensförsörjning i Stockholms län
  • 20 seminarier och paneldiskussioner
  • Exempel på riktade insatser men även bredare diskussioner
  • Många möjligheter till samtal, erfarenhetsutbyten och mingel
  • Dagen avslutas med ett panelsamtal lett av Bengt Westerberg

 

Program

Validering – ett sätt att bidra till Sveriges kompetensförsörjning

9:0012:00 - sex programpunkter

Flera myndigheter och organisationer arbetar för att personer med utländsk erfarenhet ska hitta ett jobb i Sverige. Det är viktigt att arbetsgivare känner till vem som gör vad och vilka möjligheter som finns för personer med utländsk erfarenhet.

Den här förmiddagen består av sex programpunkter som ur olika vinklar visar att kompetensen finns - det gäller bara att nyttja den.

a. Validering kan korta vägen till arbete och utbildning

Hur hittar nyanlända rätt ingång för att få sin kompetens kartlagd och bedömd? Och hittar man vidare till de kompletteringsmöjligheter som kan behövas?
Medverkande: Elin Landell och Anders Ferbe, Valideringsdelegationen

b. Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning. Vi berättar hur och varför.
Medverkande: Sofia Fargo Westling och Ida Larsten, UHR

c. Hinder och möjligheter för nyanlända socionomer

Akademikerförbundet SSR presenterar det självskattningsverktyg de har utvecklat för att bättre identifiera nyanlända med examen inom socialt arbete.
Medverkande: Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR

d. Vägen till jobben – från nyanländ till nyanställd i välfärden

Nyanlända med utländsk utbildning och erfarenhet bidrar till välfärdens kompetensförsörjning. Hur kan offentliga arbetsgivare underlätta för dem att bidra med sin kompetens? Fokus på legitimationsyrken inom skola, hälso- och sjukvård och processen för att få svensk legitimation.
Medverkande: Anders Barane och Elsa Mattsson, SKL

e. Jobskills – tidig kompetenskartläggning för asylsökande

Med Arbetsförmedlingens digitala verktyg Jobskills kan asylsökande skapa ett CV på sitt eget språk som automatiskt blir tillgängligt på svenska - och arbetsgivare kan hitta intressanta kandidater. Medverkande: Daniel Birnik och Sara Petersson, Arbetsförmedlingen

f. Snabbspår – samverkan som gör skillnad

- paneldiskussion

Snabbspåren för nyanlända har visat att samarbete mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter gör skillnad. Men hur kan det bli ännu bättre?
Medverkande: Anders Barane SKL, Ursula Berge SSR, Joel Hellstrand AF, Malin Jönsson UHR.

Vidga normen

9:0010:00

Vem är "kvalificerad" för ledande positioner? Seminariet belyser hur arbetsmarknaden för afrosvenskar ser ut i Sverige idag. Det är en problematisk bild som presenteras.
Medverkande: Länsstyrelsen Stockholm och Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund

Nyanlända och utländska lärares vägar till legitimation
- Stockholms universitet

9:0010:00

Bristen på legitimerade lärare och förskollärare är enorm. På Stockholms universitet finns olika kompletterande utbildningsvägar mot lärarlegitimation:

  • Vidareutbildning för lärare – VAL
  • Utländska lärares vidareutbildning – ULV
  • Snabbspåret för utländska lärare och förskollärare

Medverkande: Tove Linné och Helén Bodström, samordnare på sektionen för uppdragsutbildning på SU samt Somaya Khattab, snart legitimerad lärare med erfarenhet från Snabbspåret och ULV.

Fler män i vården

10:1511:15

Den sneda könsfördelningen i vården bidrar till kompetensbristen. En ny rapport från Länsstyrelsen beskriver mäns vägar in i vårdyrken, hur de tycker det är att jobba i vården och deras tankar kring hur en jämnare könsfördelning kan uppnås.
Aktivt jämställdhetsarbete behövs för att bredda rekryteringen och trygga kompetens till vården.
Medverkande: Katrin Kopp Stockholms läns landsting, Marie Cham och Johnny Kjellström Länsstyrelsen samt representant för Stockholms stad
Moderator: Emma Wåhlin, personalstrateg Stadsledningskontoret Stockholms stad

Stockholms stad satsar på språk och arbete

10:1512:30 - tre seminarier

a. Arbetslivsintroduktion med modersmålsstöd – en kortare väg till jobb

Stockholms stads enhet för språkstödjande insatser tar emot deltagare som har begränsade kunskaper i svenska men som vill göra praktik på en arbetsplats. Fokus på arbetslivsintroduktion genom förberedande kurser och praktik på modersmål.
Medverkande: Bekir Demirörs, chef språkstödjande insatser Stockholms stad

b. YFI - Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare

YFI erbjuder en snabbare väg till hållbar försörjning för kortutbildade nyanlända och andra invandrare. En integrerad språk- och yrkesutbildning med fokus på jobb. Målet är att deltagarna ska nå en godkänd, gymnasial yrkesutbildning, en kommunikativ kompetens som möter yrkeslivets och vardagslivets krav samt en hållbar anställning.
Medverkande: Tobias Fannkvist, rektor YFI Stockholms stad och Björn Hjukström, biträdande rektor

c. Arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivet i samarbete

Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med näringslivet på flera olika sätt, nätverk, partnerskap och sysselsättningsfrämjande krav vid upphandlingar. Arbetsgivare berättar om ömsesidigt utbyte och gemensamma förväntningar.
Medverkande: Katarina Bexar, chef arbetsgivarsamverkan Stockholms stad

Från nyanländ till nyanställd lärare/förskollärare

10:15–11:15

Det finns flera vägar för att utbilda och vidga rekryteringen till skoljobb. Seminariet lyfter lärdomar från pågående projekt som är intressanta för arbetsgivare, studievägledare och utbildningsanordnare.
Medverkande: Stockholms stad Utbildningsförvaltningen 

Kompetensförsörjningen och bostadsfrågan i byggsektorn

11:3012:30

Samverkan mellan fyra ESF- och ERUF-projekt om kompetensförsörjnings- och bostadsfrågan inom byggsektorn, vad varför och hur?
Medverkande:
Sverige Bygger Nytt – Kristina Hultgren, Arbetsförmedlingen
En Byggbransch för alla – Jörgen Landeborn, Byggnads
Sverige bygger ut – Zandra Lövgren, Solna stad
Grön BoStad Stockholm – Erik Stenberg, KTH  

Samarbete ger lyckad matchning för personer med funktionsnedsättning

11:3012:30

Mångfald skapar mervärde och attraktiva arbetsplatser. Arbetsgivare har allt att vinna på att bredda rekryteringen och inkludera fler kandidater. Arbetsförmedlingen finns som en aktiv samarbetspartner innan, under och efter anställning. Guldkorn kan finnas där du minst anar! 
Medverkande: Anders Barnå, vd Unicus AB, Lotten Moberg, områdeschef avd. rehabilitering till arbete AF och Maria Valkama, leg. psykolog AF.

Så når Stockholms stad unga som varken studerar eller arbetar

13:0014:00

Stockholms stad arbetar systematiskt för att söka upp och erbjuda unga en väg till studier och arbete. Det finns lika många lösningar som ungdomar. Vårt uppdrag är att se till att varje individ hittar en meningsfull framtid. Kom och lyssna på hur vi gör det!

Medverkande: Anki Garcés och Amina Engman Bel Haj  

Arbete och funktionshinder – att se allas förmåga

13:0014:00

Genom att inkludera människor med andra erfarenheter, kunskaper och förmågor bidrar vi till en ökad mångfald och en mer inkluderande arbetsmarknad. Det kommer i förlängningen att leda till bättre produkter, varor och tjänster. Här får du veta hur det går till konkret.
Medverkande: Lars Ahlenius och Lwam Teckle, Stockholms stads projekt OpenEyes som skapar karriärvägar för unga med funktionsnedsättning

Kompletterande utbildningar på KTH - vad och varför egentligen?

14:1515:15

Till våren startar KTH två nya kompletterande utbildningar för ingenjörer och arkitekter med utländsk utbildning. Målet är att ge de sökande "kunskaper och färdigheter för att utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för."

Men vad är det egentligen för kunskaper och färdigheter vi talar om, och varför behöver vi tala om dem? Kort presentation av programmet följt av samtal och diskussion.
Medverkande: Björn Kjellgren, programansvarig och studierektor KTH

Kompetensinvandring
- en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen

14:1515:15

Både näringsliv och offentlig sektor har stort behov av kvalificerad arbetskraft. Hur kan Stockholmsregionen bli mer attraktiv för talanger från hela världen och hur kan vi skapa en väl fungerande process för kompetensinvandring? Vad kan vi lära av andra?

Medverkande: Cecilia Eriksson, HR-direktör Tobii, Maria Fogelström Kylberg, VD Stockholms Akademiska Forum, Lise Kingo Hansen, Köpenhamn kommun och Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega.
Moderator: Johan Ödmark, vd Kista Science City

Arbetsmarknaden i länet - aktuellt

14:1514:45

Länsstyrelsen summerar läget i länet och presenterar tillsammans med Strukturfondspartnerskapet nyheter inom ESF-projekten. 
Medverkande: Jelena Drenjanin ordf Strukturfondspartnerskapet, Jonas Örtquist huvudsekreterare och Per Bark analyschef Länsstyrelsen. 
Moderator: Bengt Westerberg

Kompetenslyft för äldreomsorgen - goda exempel

15:0015:45

Satsning för att öka kompetensen hos medarbetare i äldreomsorgen och utbilda nyanlända till framtida medarbetare.
Medverkande: Lena Alksten, strateg Stockholms stad

Sfx eller Snabbspår?
Rätt insats i rätt tid till rätt person!

15:0015:45

Sfx och Snabbspår vänder sig till samma målgrupp; nyanlända med olika yrken. Båda finansieras med offentliga medel och har samma syfte dvs. att underlätta för nyanlända att arbeta inom sitt yrke i Sverige. Hur kan vi i regionen arbeta så att de samverkar bättre och kompletterar varandra i stället för att konkurrera?

Medverkande: Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Katarina Stiessel-Fonseca Sfx-samordnare, Caroline Jonsson och Tina Skytte Arbetsförmedlingen och Sam Yildirim Länsstyrelsen.
Moderator: Bengt Westerberg

Avslutande panelsamtal

15:4516:30

Vi avslutar dagen med ett panelsamtal med deltagare från Utbildningsdepartementet, arbetsgivare, näringslivet, idéburna sektorn och strukturfondspartnerskapet. 
Medverkande: Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Jelena Drenjanin, ordf Strukturfondspartnerskapet, Anki Elken, Randstad, Henrik Dahlin, MTR Tunnelbanan och Amelie Silfverstolpe, Yrkesdörren.
Moderator: Bengt Westerberg

Anmälan

Seminarierna är fullbokade.

 Hämta seminarieprogrammet