När behövs strandskyddsdispens?

För att få göra vissa åtgärder inom ett strandskyddsområde behövs dispens.

Åtgärder som kräver dispens

Följande åtgärder inom strandskyddsområde är förbjudna och kräver dispens:  

 1. uppföra nya byggnader  
 2. ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt  
 3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2  
 4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

Uppföra nya byggnader

Punkt 1 avser samtliga nya byggnader, som exempelvis bostäder, sommarhus, båthus, friggebodar, sjöbodar, bastubyggnader, ekonomibyggnader, gäststugor och andra uthus.

Enligt praxis behövs i vissa fall strandskyddsdispens även för en byggnad som placeras nära, men strax utanför strandskyddsområdet. Avgörande är om tomten tar i anspråk mark inom strandskyddsområde. Detsamma gäller för punkt 2.  

Åtgärder som hindrar allmänheten

Punkt 2 utgår från strandskyddets allemansrättsliga syfte. Ändringarna eller åtgärderna ska ses utifrån allmänhetens uppfattning om tillgången till strandområdet.

En stor eller olämpligt placerad tillbyggnad kan innebära att hemfridszonen utvidgas och att allmänheten avhålls från att använda ett strandområde som tidigare var tillgängligt.

Att sätta upp ett staket är inte tillåtet om det hindrar allmänheten från att röra sig i ett område som tidigare var allmänt tillgängligt. Byggnader får inte användas till annat än tidigare om det hindrar allmänheten. Det kan till exempel vara en sjöbod, som nyttjats som förråd, som görs om för boendeändamål.

Utvändiga ändringar som avhåller allmänheten kan exempelvis vara en veranda eller yttre utformning som ger intryck av ett bostadshus. Invändiga ändringar kan ha betydelse för hur byggnaden utnyttjas, exempelvis om byggnaden isoleras, förses med elektricitet eller kök.

Även mindre åtgärder kan i vissa fall avhålla allmänheten från att använda strandskyddat område, exempelvis utplacering av trädgårdsmöbler och liknande.  

Grävnings- och förberedelsearbeten

Punkt 3 innebär att förberedelsearbeten inte får inledas innan huvudåtgärden erhållit en lagakraftvunnen strandskyddsdispens.

Det kan exempelvis gälla åtgärder som trädfällning, grävning, sprängning eller schaktning för husgrund eller källare, eller anläggande av väg.  

Förändrade livsvillkor för djur och växter

Punkt 4 föreskriver att åtgärder kräver dispens om de medför att livsvillkoren för växt- och djurlivet förändras väsentligt.

Allmänt gäller att förhållandevis få normala åtgärder på befintlig tomtmark är dispenspliktiga, dels för att befintliga tomter bara undantagsvis utgörs av värdefulla biotoper, dels då åtgärder på land inom förhållandevis små tomter oftast är begränsade.

Dispens bör dock krävas för att exempelvis göra om en tomt genom att schakta eller spränga. Åtgärder i vatten i anslutning till en befintlig tomt kan oftare än en åtgärd på land väsentligen förändra livsvillkoren för djur och växter.

Samma åtgärd kan kräva olika bedömningar beroende på om åtgärden ska ske på eller utanför en befintlig tomt.

En åtgärd som inte är en väsentlig förändring på en befintlig tomt kan innebära en väsentlig förändring utanför en befintlig tomt, till exempel i närheten av en fiskestuga eller ett båthus utanför en tomt.

Exempel på anläggningar, anordningar och åtgärder som kan innebära en väsentlig förändring då det innebär förhållandevis stora ingrepp i naturmiljön:

 • bryggor
 • pirar
 • strandskoningar
 • muddring
 • utfyllnad
 • ledningsdragning
 • avverkning av träd och buskar
 • borttagande av död ved
 • anläggning av vägar och andra hårda ytor
 • utvidgning av tomtplats
 • anläggning av våtmarker, sandstränder och gräsmattor
 • plantering av växter
 • klippning eller annan borttagning av vegetation, exempelvis vassröjning där rötter grävs upp vilket kan förändra av djurs och växters livsvillkor. 

Om du är osäkerhet om strandskyddsdispens behövs bör du kontakta din kommun.  

Åtgärder som inte kräver dispens

Följande åtgärder omfattas inte av förbuden, och kräver därför inte dispens:  

 1. Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. En förutsättning är att verksamhetsutövaren kan visa att hon eller han har jordbruk, fiske eller liknande som sin huvudsakliga inkomstkälla. Det gäller alltså inte för bisysslor eller hobbyverksamhet.
  Undantaget från dispenskravet gäller heller inte för åtgärder som tillgodoser bostadsändamål. En annan förutsättning är att åtgärden för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras till en plats utanför strandskyddsområdet bör den väljas. 
 2. Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.  
 3. Byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg.
 4. Kompletteringsåtgärder som vidtas
  1. inom 15 meter från en huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
  2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.
  Vissa områden omfattas dock inte av undantaget för kompletteringsåtgärder. Bland annat gäller det hela Stockholms yttre skärgård. För närmare information se länk till höger till Länsstyrelsens beslut 2014-12-01.    

 Undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder