Handläggningstid för granskning av kommunala beslut om strandskydd

 Timglas Aktuell handläggningstid är 3 veckor

(Uppdaterades senast 2018-01-12)

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen? ​

​När en kommun fattat beslut om att medge strandskyddsdispens skickas  beslutet till dig med kopia till  Länsstyrelsen. Kommunens beslut diarieförs hos Länsstyrelsen som nu har tre veckor på sig att granska beslutet. Tiden räknas från den dag kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska vid granskningen göra en första bedömning av om kommunens dispensbeslut har följt strandskyddslagstiftningen.

  • Om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller att en brist i handläggningen kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.
  • Om granskningen leder till att kommunens beslut inte överprövas har Länsstyrelsen godkänt dispensen. Inget besked lämnas till sökanden eller kommunen om att dispensen är godkänd.
  • Om ingen heller har överklagat kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens, gäller kommunens beslut. 
  • Om granskningen leder till att kommunens beslut överprövas kommer ett besked om det att skickas till dig, kommunen och eventuella andra kända sakägare i form av ett delbeslut. Du får då skriva på ett kvitto på att du mottagit delbeslutet. Kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen. Se vidare om överprövningen.

Våra prioriteringar

Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser som kommunerna medger. Denna granskning ska Länsstyrelsen göra inom tre veckor från det att ärendet har kommit in till Länsstyrelsen.

Vad händer efter att du fått ditt beslut?

Om Länsstyrelsen har fattat ett delbeslut om att göra en överprövning av kommunens dispensbeslut behöver du invänta vårt slutliga beslut i ärendet.

Läs mer om

Läs mer om överprövning av kommunens beslut. Läs mer om strandskydd.  

 Aktuellt