Förutsättningar för dispenser

För att en strandskyddsdispens ska kunna medges måste det finnas särskilda skäl.

Dispensen måste också vara förenlig med strandskyddets båda syften, att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

En dispens får inte omfatta ett område som behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten mellan strandlinje och byggnader och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, om det är möjligt med hänsyn till de planerade byggnaderna eller anläggningarnas funktion.

Särskilda skäl

Vid en dispensprövningen beaktas om området som ansökan avser:  

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften  
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen  
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området  
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området  
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området  
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Vid prövning inom område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) finns ytterligare särskilda skäl. Sådana områden finns dock i dagsläget inte inom Stockholms län.  

Dispens får inte ges i strid mot bestämmelserna i en detaljplan. 

Allmänna och enskilda intressen

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är starkt. Utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet. (prop. 2008/09:119, s. 53)  

Vid en prövning om strandskyddsdispens kan medges ska hänsyn även tas till den enskildes intresse av en dispens. En inskränkning i den enskildes rätt att använda mark eller vatten som grundas på strandskyddet får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Det kallas i juridiska termer för proportionalitetsprincipen.

För att dispens ska kunna medges måste alltid något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken finnas. Det innebär att en dispens inte kan medges om särskilda skäl saknas, med hänvisning till proportionalitetsprincipen.

Vid avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen ska områdets betydelse för strandskyddets syften vägas mot faktorer, exempelvis behovet av en föreslagen brygga på utvald plats.