Arbetet med programmet för skydd av tätortsnära natur

Programmet togs fram 2002-2003 i samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunerna, Regionplane- och trafikkontoret och andra regionala aktörer.

Programmets inriktning

Programmet ska vara operativt och ange hur de mest värdefulla områdena för friluftsliv och naturvård kan ges varaktigt skydd och förvaltning. Fokus kommer att ligga på förslag till skydd i form av reservat för värdefulla områden som idag saknar sådant skydd.

Vilka områden kan beröras

Uppdraget har begränsats till natur- och grönområden i länets storstadsdel där markkonkurrensen är starkast och de mellankommunala intressena är som mest tydliga. Det innebär att 23 av länets 26 kommuner berörs (alla utom Norrtälje, Nykvarn och Nynäshamn). Såväl regionalt som lokalt viktiga områden kan ingå i programmet.

Kommunernas översiktsplaner och regionplanen är de viktigaste underlagen att utgå ifrån. Värden för friluftsliv och undervisning, naturvärden och kulturmiljövärden är viktiga grunder för urvalet. Viktiga faktorer är också områdenas läge i regionen, både i förhållande till tätorterna och andra naturområden.

Organisation

Länsstyrelsen driver projektet i samråd med landstingets Regionplane- och trafikkontor (RTK) och Kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Arbetet sker tillsammans med berörda kommuner.

Projektet har en styrgrupp med representanter för Länsstyrelsen, RTK och KSL. 

En referensgrupp är också knuten till projektet. I den ingår sakkunniga från fem kommuner, Skogsvårdsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund, Stockholms läns hembygdsförbund, Svenska Turistföreningens Stockholmskrets och Lantbrukarnas riksförbund, Mälardalen.

Översiktlig tidsplan

 

November 2002  Upptaktsmöte med kommunerna
Januari-mars 2003 Arbetsmöten med kommunerna, förslag till program 
3 april 2003 (em)   Konferens.
April - augusti 2003   Förslag till program remissbehandlas  
September 2003   Bearbetning av programmet, beslut 
1 oktober 2003   Rapportering till regeringen