Anföranden vid konferensen "Aldrig långt till naturen"

Konferensen "Aldrig långt till naturen" som gick av stapeln den 3 april 2003 blev välbesökt och uppskattad. Nedan följer ett sammandrag av de anföranden som hölls under dagen. I vissa fall finns länkar till mer utförliga anföranden.

Konferensinbjudan med program (pdf)

Storstadsnära natur i vårt län - regeringsuppdraget

Mats Hellström, landshövding

Det är viktigt att ett samlat grepp tas kring angelägna markanvändningsfrågor i Stockholmsregionen. Olika regeringsuppdrag har därför givits till följande aktörer:
- Stockholmsberedningen, som arbetar med att försöka finna lösningar för trafikfrågorna
- Landshövdingen, som hanterar bostadssituationen, och så nu:
- Länsstyrelsen, som nu fått i uppdrag att samordna arbetet med att skydda tätortsnära natur. Länsstyrelsens projekt "Tätortsnära natur" sker i samarbete med kommuner och berörda intresseorganisationer.

Länk till utförligare anförande

Den nya naturvårdspolitiken, kommunerna och den tätortsnära naturen

Lena Sommestad, miljöminister

Skyddet för tätortsnära natur behöver stärkas och mark därför reserveras, precis som för olika typer av infrastruktur och bebyggelse. År 2004 kommer regeringen med ett nytt program som bland annat innehåller 80 miljoner kronor, och som kommunerna kan söka bidrag ifrån. Avsikten är att summan ska ökas under följande år. Ett Friluftsråd som ska samordna friluftsfrågorna, inklusive dess hälsoaspekter, ska inrättas vid Naturvårdsverket. 15 miljoner ska finnas att fördela som bidrag till friluftsorganisationer.

Länk till utförligare anförande

RUFS och grönstrukturen

Dag Larsson, landstingsråd (S) ordförande landstingets Regionplane- och trafiknämnd

Redan år 1952 talade man i den dåvarande Generalplanen om stadens "gröna kilar". Grönstrukturen finns med också i den nyligen antagna Regionplanen, RUFS. Planens styrka är att kommunerna står bakom den. För närvarande pågår på RTK ett projekt som kartlägger de sociala värdena i kilarna. Det är tänkt att tjäna som underlag för kommunernas planering.

Länk till utförligare anförande

Nackabon - urban medborgare i nära samspel med naturen

Erik Langby, kommunalråd (M) Nacka kommun

Kommunen arbetar med naturreservatsbildning som redskap för att skydda värdefulla grönområden, därför att det är praktiskt och reglerar allemansrättsliga frågor. Man ser på naturskyddet utifrån tre nivåer: - riksintresseområden är viktiga, och där är kommunen överens om statens bedömning- RUFS är betydelsefull som underlag för grönstruktursamband- i översiktsplanen vägs de gröna intressena mot övriga intressen

Mångbruk i Huddinge - strategisk markförvaltning

Lars Heins, naturvårdschef Huddinge kommun

I Huddinge kommun finns flera naturreservat, varav ett antal större. 10 000 ha är naturmark, och hälften av den är kommunägd. 1994 antog kommunfullmäktige ett jord- och skogsbruksprogram som fungerar som policydokument.

Relaterade länkar: www.huddinge.se/fritid-natur-och-kultur/natur-och-sjoar/naturomraden/

Stockholms stads markpolitik

Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd Stockholms stad

Stockholms stad är stora markägare i andra kommuner. Policyn för detta markägande har ändrats med den nya majoriteten. Nu ska en strategi tas fram för denna mandatperiod.

Länk till utförligare anförande

Urban nature: A public health resource

Terry Hartig, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Många människor idag drabbas av stress, som kan ge upphov till exempelvis sömnsvårigheter, nedsatt immunförsvar, förhöjt blodtryck och så vidare. Studier som gjorts visar att vissa negativa tecken på stressymptom minskar då man vistas i ett grönområde.

Länk till utförligare anförande

Den gröna infrastrukturen

Magnus Nilsson, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturskyddsföreningen anser bland annat att staten bör:- inrätta en ny skyddsform; "friluftsreservat"- tillskapa ett nytt lagrum till skydd för gröna kilar - ge stöd till regionala, kommunala och privata naturvårdsinsatser sektorsmyndigheter/kommuner bör bland annat:- inrätta ett förbund för grönkilarna på länsnivå- inrätta en regional stiftelse för Stockholms stads, och eventuellt andra offentliga markägares mark.

Länk till utförligare anförande

Regeringsuppdraget om skydd för den tätortsnära naturen

Björn Carlberg, Länsstyrelsens naturvårdsenhet

Regeringen har givit Länsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra aktörer i länet ta fram ett program för hur de mest värdefulla naturområdena för friluftsliv och naturvård ska få varaktigt skydd och förvaltning. Programmet ska under våren skickas iväg på remiss till kommuner för politisk behandling samt till andra intressenter. Remisstiden är till den 1 september, och den 1 oktober ska uppdraget slutredovisas till regeringen.