Beslut om ändring av föreskrifter

​Länsstyrelsen fattade den 31 maj 2017 beslut om att ändra föreskriften för cykling i terrängen i Bogesundslandets naturreservat i Vaxholms kommun. Från och med nu gäller följande för cykling i terrängen inom reservatet: 'Det är förbjudet att cykla i terrängen annat än på anvisade cykelstigar'. De stigar där cykling tillåts kommer att finnas på en karta i den broschyr över friluftslivet som Statens fastighetsverk ger ut. Statens fastighetsverk är förvaltare för naturreservatet. Cykelstigarna kommer också att märkas ut i terrängen. Vilka stigar som är tillåtna för cykling är inte fastställt genom beslutet utan är en del av den löpande förvaltningen. Systemet med cykelstigar kan därigenom komma att förändras med tiden, så det är bra att varje år hålla sig uppdaterad med aktuell reservatsbroschyr. Se ytterligare information och bakgrund till beslutet i länkad pdf-fil.

För att minimera risken för konflikter mellan olika användargrupper rekommenderar Länsstyrelsen att de som färdas längs stigar och leder rättar sig efter följande företrädesordning på platser där stigar och leder för olika användargrupper sammanfaller eller korsar varandra: vandrare lämnar företräde till ryttare, medan cyklister lämnar företräde till både ryttare och vandrare