Fifång

Betesmark med öppna ytor och lövträd mot blå himmel.
Fifångs naturreservat är ett skärgårdsområde beläget söder om Mörkö, 10 kilometer sydost om Trosa.

Fifångs naturreservat är beläget i skärgården söder om Mörkö, 10 kilometer sydost om Trosa. Reservatet omfattar öarna Fifång, Oxnö och Korpen samt ett 20-tal mindre holmar och skär. Området har en för södra Södertörns kusttrakter typisk topografi och vegetation. Det är ett sprickdalslandskap dominerat av hällmarker och med relativt stora höjdskillnader och branta bergsstup. Vegetationen domineras av karga hällmarkstallskogar. På Fifång och Korpen finns emellertid ett betydande inslag av ädellövträd, framför allt ek, men också granskogar och alkärr.

Delar av Fifångs vikar är grunda med artrik undervattensvegetation, medan stora delar är lämpliga natthamnar för fritidsbåtar. I svackan mellan Sörviken och Norrviken finns strandängar, gamla odlingsmarker och bebyggelse från bosättning långt tillbaka i tiden. På Fifångs ekar finns en mycket exklusiv lavflora med många rödlistade arter. Fifång är också ett marint naturreservat där undervattensmiljön skyddas.


 Fifångs naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Informationsfolder

Fakta
Kommun:  Södertälje

Bildat år: 1999, rev. 2005

Totalarea (ha): 1 721 varav land: 237

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Naturvårdsverket

För besökaren: gästhamn, torrdass

Karta

Get Microsoft Silverlight