Småbodarna

Småbodarnas naturreservat ligger norr om sjön Bornan i norra delen av Norrtälje kommun. Många av de skyddsvärda skogarna i trakten utgörs av kalkbarrskog med god inblandning av asp och andra lövträd. Detta område är ett ganska typiskt exempel på det. Reservatet är tämligen lättgånget och torde vara fint för svamp- och bärplockare. Det ligger dock några kilometer från allfarvägar och nås enklast till fots eller med cykel längs skogsbilvägar där allmän biltrafik inte är tillåten.

​Skogen är flerskiktad och har skiftande strukturer med olikåldrighet och luckighet, vilket ger ett opåverkat intryck. Det finns dock spår av äldre tiders blädning, samt av skogsbete. Gran är det dominerande trädslaget, och det finns många knotiga, senvuxna exemplar. Där finns också gott om gamla grova aspar och en del ädellövträd. Förekomsten av död ved av olika trädarter i olika grovlekar och nedbrytningsstadier är allmän. Hydrologiskt är området en mosaik av friska, fuktiga och blöta partier. Betydande delar utgörs av kalkpåverkad mark. Lokalklimatet präglas åtminstone delvis av en hög och jämn luftfuktighet.

Områdets naturvärden är beroende av den varierade, orörda och gamla skogens strukturer. Skogens träd tillsammans med den goda förekomsten av död ved skapar viktiga biotoper för kärlväxter, kryptogamer och svampar. Ett antal rödlistade arter och signalarter är konstaterade i området, och fördjupade artinventeringar kan sannolikt ge fynd av ännu fler sällsynta arter. Skogen är en fin miljö för en del fågelarter. Här finns många strukturer som är viktiga för skogshöns som tjäder och järpe. Det finns gott om hackmärken efter hackspettar. Kalkinnehållet i marken tillsammans med flera små sumpskogsavsnitt ger förutsättningar för en intressant molluskfauna. Naturvärdena är beroende av att skogen lämnas opåverkad av skogsbruk och i huvudsak får utvecklas fritt, samtidigt som delar av skogen behöver naturvårdande skötsel för att bevara en kontinuitet av äldre asp och ädellövträd.


 Småbodarnas naturreservat

Ordningsföreskrifter

Beslut och skötselplan

Fakta
Kommun: Norrtälje

Bildat år: 2017

Totalarea (ha): 11

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Enskild