Västra Järvafältet

Västra Järvafältet är ett stort, varierat naturområde öster om Jakobsberg.

Området har en varierad natur med åkrar, ängar, lövskogar, barrskogar, vass- och våtmarker samt sjöar. Dess närhet till tätbebyggda bostadsområden i Järfälla, Sollentuna och nordvästra Stockholm gör det mycket välbesökt som strövområde och dess rikedom på bär och svamp gör det särskilt attraktivt under sensommar och höst. Säbysjön är en grund och näringsrik slättsjö och är en av Stockholmstraktens mest välkända fågelsjöar, med cirka 170 observerade fågelarter.

Reservatet uppvisar ett stort antal fornlämningar samt rester av äldre bebyggelse. Det äldre odlingslandskapet vårdas bland annat genom betesdrift. Säby slott har stort kulturhistoriskt värde och är byggnadsminne. Reservatet gränsar i öster till Östra Järvafältets naturreservat i Sollentuna och i norr till Molnsättra naturreservat.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket stort värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden. Större anläggningar för friluftslivet skall inte iordningställas, utan begränsas till sanitära anordningar, eldstäder o dyl. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets utnyttjande. Översjöns och Säbysjöns betydelse för fågellivet skall särskilt uppmärksammas.


 Västra Järvafältets naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut 1987

Skötselplan 1987

Ändring skötselplan 1990

Upphävande del av NR 1991

Utvidgning 1992 

Skötselplan Säbysjon 1996

Ändring skötselplan 2004

Upphävande del av NR 2012

Fakta

Kommun:  Järfälla

Bildat år: 1987

Totalarea (ha): 700 varav land: 609

Reservatsförvaltare: Järfälla kommun

Markägare: Järfälla kommun, enskild

För besökaren: vandringsleder, fågeltorn, ridstigar, café vid Säby gård, utflyktsguide

 Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight