Molnsättra

Molnsättra naturreservat utgörs av ett kulturlandskap öster om Kallhäll.

Området består av ängar, betesmarker, löv- och barrskogar, vassområden och en lång strand vid Översjön. Dess närhet till tätbebyggda bostadsområden i Järfälla, Sollentuna och nordvästra Stockholm gör det mycket välbesökt som strövområde. Tillsammans med naturreservaten Västra och Östra Järvafältet har ett stort naturområde på sammanlagt 2 000 ha skyddats för rekreation och friluftsliv. Molnsättras största värde ligger i de stora sammanhängande betesmarkerna i nära anslutning till Översjön och angränsande skogsmarker.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap med vidsträckta betesmarker av stort värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden. Större anläggningar för friluftslivet skall inte iordningställas, utan begränsas till eventuella sanitära anordningar. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets nyttjande. Översjöns betydelse för fågellivet skall särskilt uppmärksammas.


 Molnsättra naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Järfälla

Bildat år: 1987

Totalarea (ha): 72 varav land: 59

Reservatsförvaltare: Markägaren

Markägare: enskild

För besökaren: inga särskilda anordningar, utflyktsguide

 Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight