Gullringskärret

Bäck, torrträd och ormbunkar

Gullringskärret är ett sumpskogsområde som ligger några hundra meter söder om Jordbro. De centrala delarna av reservatet utgörs av sumpskogar och kärr med höga naturvärden. Partier med rikkärr, fattigkärr och rismossar är insprängda i al- och björksumpskog med varierat inslag av gran. Skogen har uppkommit genom spontan igenväxning och har naturskogskaraktär. Genom området rinner Husbyån, som meandrar sig genom grovmoavlagringar. Längs denna växer stora bestånd av strutbräken. Gullringskärret är en av länets förnämsta mosslokaler. Det centrala sumpskogsområdet omges av betesmark, åkermark och barrskog.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara skogsmiljön i Gullringskärrets centrala delar så att en optimal miljö skapas för områdets botaniska värden, främst dess mossor.

 


 Gullringskärrets naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan 1992

Upphävande av del av naturreservat 1995

Ändring av naturvårdsförvaltare

Fakta
Kommun:  Haninge 

Bildat år: 1986, reviderat 1992

Totalarea (ha): 56
varav land: 56

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

För besökaren: P-plats, markerad stig

Get Microsoft Silverlight