Lovö

Området Lovön - Kärsön har en rik kultur- och naturmiljö och är ett viktigt rekreationsområde för västra och centrala Stockholm. Området är särskilt värdefullt med hänsyn till dess bevarade tusenåriga bebyggelsehistoria med levande lantbruk och gårdsmiljöer samt möjligheten till skogspromenader i närhet till staden. Här har människor verkat sedan stenåldern.
Foto: Anna Westman

I området finns många värdefulla lämningar från förhistorisk och historisk tid. På bilden visas en hällristning söder om Edeby. Inskriften lyder: "Åfrid lät (hugga hällen) efter Svarthövde och efter Igulfast sina söner efter Åsgöt" Kanske var detta Edebys hamnplats och ristningarna avsedda att ses av dem som angjorde ön.

Lovön och kringliggande öar har fortfarande en synlig historisk kontinuitet i landskapet. Byarna har förhistoriska anor och ligger på samma platser som järnålderns bönder bebyggt redan för 1500 år sedan. Odlingslandskapets medeltida struktur, åkerholmar, ägogränser och vägar är än idag bevarade. Hur vägarna strålar samman vid Lovö kyrka är särskilt karakteristiskt. Områdets kontinuitet där de olika tidsskikten fortfarande är lätta att spåra i landskapet ger öarna deras unika karaktär.

Foto: Stefan Henriksson

Under 1500-talet började Gustav Vasa lösa in gårdar och anlade kungsgården Torvesund. I slutet av 1500-talet lät Johan III bygga ett slott åt Katarina Jagellonica på den plats där Drottningholms slott står idag. På 1600-talet hade kronogodset kommit att omfatta praktiskt taget hela Lovö, undantaget prästgården och Lindö. I två hundra år var ön kungahusets egendom. År 1777 tvingades Lovisa Ulrika att sälja slottet och marken till staten men kungahuset behöll besittningsrätten. Efter en brand på 1660-talet byggdes ett nytt slott av änkedrottning Hedvig Eleonora.

Sedan 1991 är Drottningholm med på Unescos lista över världsarv med motiveringen - Slottet, teatern, Kina slott och parken - är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Slottet och ägandestrukturen har satt sin särprägel på det omgivande landskapet som i sig är en förutsättning för slottets existens.

Foto: Stefan Henriksson

Landskapet är kuperat och omväxlande. Skogarna är främst barrdominerade, men kring bebyggelse och på Lovöns södra del dominerar ädellövskog. På södra Lovön finns även strandängar och hagmarker. Kärsön är ett populärt friluftsområde med promenadvänliga stigar, god tillgänglighet, servering m.m. Kärsön är mestadels bergigt och barrskogsklätt, med mindre partier ädellövskog. Höga naturvärden finns i de mer naturskogsartade delarna.

Lovön och Kärsön är lättillgängligt genom bra bil- och bussförbindelser via broarna samt är även tillgängligt från sjösidan med båt. Övriga öar nås enbart från sjösidan.


 Lovö naturreservat

Ordningsföreskrifter

Undersökningar

Beslut och skötselplan

Ändringsbeslut

Regeringsbeslut

Fakta

Kommun: Ekerö

Bildat år: 2014

Areal: 3 228 hektar varav ca 2 090 hektar land

Förvaltare: Statens fastighetsverk

Markägare: Statens fastighetsverk, Prästlönetillgångar i Stockholms Stift, Stockholm vatten AB samt Ekerö kyrkliga samfällighet. För delar av området råder kunglig dispositionsrätt.

För besökaren: exempelvis p-platser, rastplatser, ridleder, badplats, sevärdheter, vandringsleder

Karta

Get Microsoft Silverlight