Ängsö nationalpark - föreskrifter

Föreskrifter enligt naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2014:10). Nedanstående föreskrifter gäller såväl allmänhet som markägare och nyttjanderättshavare.

Till Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014.

Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon,

7. framföra svävare på land,

8. framföra vattenskoter,

9. förtöja båt längre tid än två dygn i följd vid samma plats,

10. starta eller landa med luftfartyg,

11. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten,

12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

13. på ett störande sätt orsaka ljud,

14. under tiden 1 februari–15 augusti beträda eller färdas inom det område (fågelskyddsområde) som har markerats på karta i bilaga 1,

15. beträda äng innan slåtter genomförts,

16. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, och

17. fiska, förutom med handredskap.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Inom nationalparken är det förbjudet att tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad plats vid Norrviken.

Samråd krävs med länsstyrelsen för att tälta eller liknande

1. i sällskap med fler än tio personer, eller

2. fler än två nätter i följd.

Generella undantag

Utan hinder av inskränkningarna i 1─5 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, uppföra hägnader, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att anlägga angöringsramp för båt med rullstolsburna besökare samt tillgänglighetsanpassad rastplats med eldstad vid Hemudden, utföra omdragning av körväg vid torpet för att tillgänglighetsanpassa, anlägga tältplats och rastplats med eldstad vid Norrudden och anlägga stigslinga runt Stormaren,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15 för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

5. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund samt beträda eller färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15 och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

6. för bofasta på ön att starta och landa med luftfartyg, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15,

7. för behörig trafik att i syfte att ta sig till och från brygga tillhörande tomtplats färdas inom den del av fågelskyddsområdet som är markerat på bilaga 1,

8. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

9. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

10. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

11. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

12. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar,

13. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15,

14. att nyttja tomt- och gårdsplats i enlighet med avgränsning på bilaga 1. Tomt- och gårdsplatsen ska dock vårdas och hållas fri från upplag eller
verksamheter som inte är i överensstämmelse med ett traditionellt nyttjande, och

15. att underhålla befintliga byggnader, ledningar eller andra anläggningar. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen.