Dispenser och tillstånd i naturreservat, nationalparker m.m.

Åtgärder och verksamheter kan vara förbjudna eller tillståndspliktiga i skyddade områden. Dispens kan ges från förbuden bara om det finns särskilda skäl.

Föreskrifter för respektive område reglerar vad som är förbjudet eller kräver tillstånd i naturreservat, nationalparker, naturminnen och djurskyddsområden.

Den som meddelat föreskrifterna för området (Länsstyrelse eller kommun) kan pröva en planerad åtgärd/verksamhet för dispens eller tillstånd. För dispens från föreskrivna förbud fordras alltid särskilda skäl.

Vad gäller i respektive skyddat område?

Föreskrifter för länets nationalparker och Länsstyrelsens naturreservat hittar du via ”Nationalparker” respektive ”Naturreservat” i kolumnen till vänster. (Sök aktuellt naturreservat via reservatsnamn eller kommun. Alternativt söker du först i Länskartan, se länk till höger på denna sida.) Naturreservatens fullständiga föreskrifter finns i respektive reservatsbeslut (länk i högerspalten på reservatens webbsidor).

Ordningsföreskrifter reglerar vad allmänheten annars normalt får göra. Dessa föreskrifter återges också på informationsskyltar i reservaten. Utöver ordningsföreskrifterna finns även föreskrifter (för markägare och andra sakägare) om rätten att använda mark- och vattenområden. Dessa föreskrifter finns normalt bara i reservatsbesluten.

Kontakta aktuell kommun för information om föreskrifterna i kommunala reservat.

Kontakta Länsstyrelsen för information om föreskrifter för naturminnen eller djurskyddsområden (vissa fågel- och sälskyddsområden).

Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet eller inte bör du kontakta Länsstyrelsen.

Vilken myndighet söker jag hos?

I nationalparker, samt naturreservat m.m. som skyddats av Länsstyrelsen söks dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen. I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen.

Innehåll i ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och bör innehålla:

  • sökandens namn, adress, telefon och e-postadress 
  • ev. fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare
  • vilken reglering (vilka föreskrifter) ansökan avser 
  • beskrivning av de åtgärder som planeras, samt syfte 
  • särskilda skäl vid ansökan om dispens 
  • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
  • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa ev. skador
  • karta med aktuellt område markerat
  • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning

Länk till ansökningsblankett hittar du till höger.

MKB, kompensationsåtgärd

En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) kan vara nödvändig om stora skador eller påverkan kan befaras. Om ett naturvärde skadas kan det krävas att sökanden utför en åtgärd som kompensation. Kontakta Länsstyrelsen om du är osäker.

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för dispensprövning i naturreservat (gäller ej markägaren), nationalpark, naturminne och djurskyddsområde. Avgiften ska betalas oavsett om dispens medges eller inte. För tillstånd enligt reservatsföreskrifter tas ingen avgift ut.

Tillämplig lagstiftning

7 kap. 7 och 26 §§ miljöbalken (1998:808)
5 § nationalparksförordningen (1987:938) (nationalparker)
9 § (djurskyddsområden) och 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
7 kap 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

 Skyddad natur på karta

Använd Länskartan för kartinformation om naturreservat och andra skyddade områden.

Kartor och geodata