Dispens från biotopskyddet

Vissa biotoper (mindre mark- eller vattenområden) är särskilt skyddsvärda, för att de kan utgöra livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Dessa biotoper är generellt skyddade i hela landet. Följande biotoper omfattas av det generella biotopskyddet:

 • Alléer (minst fem träd, längs väg eller i öppet landskap)
 • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark (våtmarken får vara högst en hektar)
 • Odlingsrösen i jordbruksmark
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (exempelvis kärr, gölar, öppna diken)
 • Stenmurar i jordbruksmark
 • Åkerholmar (areal högst 0,5 ha, omges av åkermark/betesmark)

Det är förbjudet att skada naturmiljön i dessa biotoper. Exempel på skadliga åtgärder kan vara grävning, schaktning, markbearbetning, avverkning av träd i alléer, deponering av jordmassor eller gödsel samt kulvertering av öppna diken.

Dispens från förbudet

Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. Ett exempel på särskilt skäl kan vara trafiksäkerheten, det vill säga att träd riskerar att falla ner längs en väg i en allé. En prövning av om det finns särskilda skäl avgörs från fall till fall.

Innehåll i ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefon och e-postadress
 • fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare
 • beskrivning av de åtgärder som planeras 
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd eller verksamhet

Om ansökan skickas med e-post, använd adressen stockholm@lansstyrelsen.se

MKB

En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) kan vara nödvändig om stora skador eller påverkan kan befaras. Kontakta Länsstyrelsen om du är osäker. 

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för dispens från biotopskyddet. Avgiften ska betalas oavsett om dispens medges eller inte.

Tillämplig lagstiftning

 • 7 kap. 11 § miljöbalken
 • 5-8 b §§ samt 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
 • 7 kap 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken