Strategi för skydd av skog

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har fastställt Strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län. Strategin beskriver hur arealmålet för skydd av skog ska uppfyllas. Arealmålet är fastställt av riksdagen och är ett av delmålen inom miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Strategin ska vara vägledande vid arbetet med områdesskydd för skogar med höga naturvärden i Stockholms län. Enligt arealmålet för Stockholms län ska 16 400 hektar skog skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal under miljömålsperioden fram till år 2010.

I strategin anges bland annat vilka skogstyper (till exempel kalkbarrskogar, ädellövskogar, hassellundar och skärgårdsnaturskog) som har hög prioritet vid skydd, och hur kontakter med markägare bör ske.

Strategin pekar också ut tio stora områden i länet, så kallade värdetrakter, där skogar med höga naturvärden är vanligare än på andra håll. Huvuddelen av områdesskyddet kommer att genomföras inom dessa värdetrakter. De största delarna i varje värdetrakt består dock av skogar utan särskilda skyddsvärden och kommer därför inte att omfattas av skydd enligt skogsstrategin.

Värdetrakterna ligger utspridda över hela länet, från Häverö värdetrakt i norr till Hemfosa värdetrakt i söder. De största värdetrakterna är Stockholms skärgård, samt Mälaren med öar och stränder.

Under arbetet med strategin har dess innehåll diskuterats vid referensgruppsmöten där bland annat representanter för markägarorganisationer, större markägare, ideella organisationer samt några av länets kommuner har varit inbjudna. Utformningen av dokumentet har även diskuterats i ett regionalt forum, där länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län har deltagit.