Skyddad natur

Två personer på promenad över äng i Ängsö nationalpark.

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur.  Länsstyrelsen kan bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden enligt miljöbalken. Vi ansvarar också för att sköta naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av till exempel kommuner och stiftelser.

 

 Content Editor

​Det finns flera anledningar till varför det är bra att vara i naturen. Och naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör nära samman. Läs mer i broschyren ”Frisk i naturen” eller i Naturvårdsverkets rapport "Naturen som kraftkälla – Om hur och varför naturen påverkar hälsan".

 

 

 Snöstjärnan - symbol för skyddad natur
Snöstjärnan är symbol för skyddad natur i Sverige.

 

 Besök naturen!

Vill du ha tips om besöksvärda naturreservat och nationalparker?
Läs då i vår Utflyktsguide till skyddade naturområden!

Vill du ha guidning? Gå med på Naturskyddsföreningens natur-
guidningar som ordnas i samverkan med Länsstyrelsen. Aktuellt program hittar du på Utinaturen.nu

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret.

Miljöbalkens hushållnings-
bestämmelser syftar till god hushållning med mark, vatten och naturresurser. Bestämmelserna omfattar bland annat följande riksintressen för bevarande:

Naturvård och friluftsliv

Kulturmiljövård

Natura 2000

Kungliga nationalstadsparken

 Skyddad natur på karta

Använd Länskartan eller Länsstyrelsens GIS-tjänster för mer kartinformation om områdesskydd och riksintressen m.m.

Kartor och geodata