Skador på tamdjur

Länsstyrelsen ansvarar för utredning och ersättningsfrågor då tamdjur drabbats av rovdjursangrepp. Mest skadedrabbat är får. Nöt och häst skadas mycket sällan av rovdjur. Skador på hund förekommer. Högst risk att drabbas av rovdjursangrepp löper hundar som används vid löshundsjakt i områden där det finns varg.

När något av de stora rovdjuren misstänks ha skadat eller dödat tamdjur, är det Länsstyrelsens ansvar att utreda händelsen och försöka säkra spår och på så vis fastställa dödsorsak och i möjligaste mån också vilket rovdjur som orsakat skadan. De döda djuren flås och undersöks noga av speciellt utbildad personal (besiktningsman).

Jaktförordningens paragraf 28

Den 1 juli 2013 trädde en ändring i Jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen och inte längre till Polisen. Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning och om det sedan finns misstanke om brott anmäla händelsen till Polisen. Regeringens syfte med ändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.

Anmälningar av rovdjur som dödats för att freda tamdjur, rovdjursangrepp och andra akuta händelser ska ske till Länsstyrelsen enligt nedan.

Kl. 09:00-21:00 (alla dagar) nås Länsstyrelsens besiktningsman på telefon 070-785 01 22.

Övrig tid kan anmälan göras till Länsstyrelsen på telefon 010-223 15 37.

Tänk på att rovdjuret inte får flyttas utan medgivande av Länsstyrelsen.

Bakgrund

Den som dödar ett rovdjur för att freda sina tamdjur måste tänka på att:

  • man måste försöka skrämma rovdjuret först
  • angreppet måste vara pågående eller omedelbart förestående

Det är tamdjursägare eller vårdare som har möjlighet att använda sig av Jaktförordningens paragraf 28. Annan person får ingripa om det sker på uppdrag av någon av de ovanstående, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet.

Med tamdjur avses exempelvis får, renar och jakthundar. Reglerna gäller både utanför och innanför inhägnat område och kan, om det gäller lodjur, även användas vid angrepp på hägnat vilt.