Körning i terräng med motordrivet fordon/skoter

Snöskoter.

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet.

I Stockholms län finns inga skoterleder som i fjällvärlden och skoteråkning ingår inte i allemansrätten. Det innebär att man bör ha markägarens tillstånd för att få åka. I Sverige råder förbud (även för markägaren) mot terrängkörning på barmark samt, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada, på snötäckt skogsmark och snötäckt jordbruksmark,  se 1 § terrängkörningslagen (1975:1313). För viss yrkesutövning finns undantag enligt 1 § terrängkörningsförordningen (1978:594).    

 

Dispens kan ges i särskilda fall

Länsstyrelsen kan i vissa undantagsfall bevilja dispens från det generella förbudet att köra i terrängen. I ansökan är det därför viktigt att berätta om varför man önskar färdas i terrängen och att noga ange var man önskar färdas i terrängen samt med vilken typ av fordon.  

 

Länsstyrelsen beviljar inte generella dispenser som gäller överallt, dispensen gäller bara för begränsat område/sträcka. För att få dispens krävs det särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att man har ett funktionshinder som gör att man måste använda sig av ett terrängfordon. Då krävs det ett aktuellt läkarintyg som styrker funktionshindret. Särskilda skäl kan exempelvis vara transporter till och från fastighet som saknar väg.  

När Länsstyrelsen prövar en ansökan om dispens tas främst hänsyn till skyddet av naturen. De dispenser som har meddelats har främst beviljats för att ge rörelsehindrade möjlighet att komma ut i naturen.  

Om du vill veta mer om reglerna så har Naturvårdsverket föreskrifter gällande terrängkörning, NVFS 2005:1.    

 

Avgift

Det finns inga särskilda blanketter eller formulär för en ansökan. Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för en ansökan om dispens.  

 

 

Hur handläggs en ansökan?

När en ansökan kommit in skickar Länsstyrelsen ut den på remiss, i allmänhet till aktuell kommun där körning ska ske och till Polismyndigheten. Andra intressenter som påverkas av terrängkörning kan också komma att höras. Remisstiden är minst fyra veckor. Vid avslag på en ansökan kan överklagande ske till Förvaltningsrätten.  

 

Ansökan skickar du till Länsstyrelsen via e-post eller med vanlig post adressen hittar du längst ned till vänster på sidan.