Älgjakt

Riksdagen har beslutat att ett nytt älgförvaltningssystem ska införas från och med älgjakten 2012. Några av de stora förändringarna är att A-, B- och E-områdena försvinner och ersätts av en ny form av licensområde.
Älg

För att få jaga älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen (se dock nedan under "Kalvområde"). Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt.

Licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet att det medger en årlig avskjutning av minst en kalv.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde ska vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året, men kan registreras även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det finns särskilda skäl och området i övrigt är lämpat för älgjakt.

Kalvområde

På mark som inte är registrerad får under den tid Länsstyrelsen beslutar, dock högst 5 dagar, fällas ett obegränsat antal kalvar.

Ansökan om registrering av älgjaktområde

Ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen före utgången av januari månad. Tillsvidare går det bra att använda samma blankett som tidigare.

Från och med den 1 januari 2012 ändras ansökningsavgiften till att vara 2 300 kronor. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in (bankgirokonto 5052-4651).

Registreringsbeslutet skickas till sökanden senast tre månader före jakttidens början. Ordinarie älgjakt i länet börjar andra måndagen i oktober.

Licenstilldelning och andra bestämmelser för jakten meddelas och skickas ut senast en månad innan jakten börjar. Även besked om årets älgavgift som ska betalas till Länsstyrelsen för varje fälld älg skickas ut då.  

Samverkansmodell för älgförvaltningen

 

Samverkansmodell för älgförvaltningen