Viltskador

Länsstyrelsen får i mån av tillgång på anslagna pengar lämna bidrag av statsmedel för att förebygga viltskador.

Ersättning för skador orsakade av vilt kan också beviljas om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv ska svara för de kostnader som skadan föranleder.

Grundprincipen vid hanteringen av viltskador är att sådana skador ska förebyggas genom jakt eller på annat sätt, till exempel stängsel. Om förebyggande åtgärder vidtagits men visat sig inte vara tillräckliga kan Länsstyrelsen i vissa fall bevilja ersättning för i näringsverksamhet uppkommen skada, dock endast för skada orsakad av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås).

Den som drabbats av skada som orsakats av annat vilt än säl och som avser att ansöka om ersättning för skadan, ska utan dröjsmål efter det att skadan inträffat anmäla skadan till Länsstyrelsen. Skador som orsakats av annat vilt än säl ska alltid besiktigas. Besiktning ska ske av en av Länsstyrelsen särskilt utsedd besiktningsman för viltskador. Besiktningsmännen kan även ge en del råd om skadeförebyggande åtgärder.

Mer information hittar du på Viltskadecenters webbplats.

Besiktningsman för rovdjursrivna tamdjur
I länet finns två besiktningsmän, Mikael Fransson och Arne Söderberg. Om man misstänker att tamdjur skadats av rovdjur kan besiktningsman nås alla dagar på 070-785 01 22.

Besiktningsman för grödskador
För besiktning av grödskador kan besiktningsman nås alla dagar på 070-785 01 22.
Ansökningsblanketter finns hos besiktningsmännen. Blanketterna kan även hämtas på Viltskadecenters blankettsida eller hos Länsstyrelsens enhet för naturvård.