Vilthägn

Med vilthägn avses hägn för djur som anses vilda enligt miljöbalken. Till vilt räknas vilda däggdjur och fåglar, även om de fötts i fångenskap. Däremot räknas renar inte dit. Stängsel avsedda att utestänga djur anses inte som vilthägn.

För att uppföra och hålla vilt i hägn krävs olika tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd kan krävas

  • enligt miljöbalken
  • enligt jaktlagstiftningen
  • enligt djurskyddslagstiftningen (till exempel förprövning eller godkännande för offentlig förevisning)
  • enligt artskyddsförordningen (så kallade djurparkstillstånd)

Att sätta upp vilthägn
För att sätta upp vilthägn på områden där allmänheten får färdas fritt krävs tillstånd av Länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 11 § miljöbalken.

Länsstyrelsen prövar lokaliseringens lämplighet med hänsyn till bland annat påverkan på natur- och kulturmiljön. Prövningen avser även att förhindra intrång i allemansrätten. Grindar, stättor och andra genomgångar kan behövas, så att hägnet kan skötas rationellt, men också så att allmänhetens tillträde underlättas.

Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

För Länsstyrelsens prövning (enligt 12 kapitlet 11 § miljöbalken) tas en avgift ut, som ska betalas i samband med att ansökan skickas in. Avgiften är för närvarande 5 700 kronor.

För mer information kontakta enheten för naturvård på Länsstyrelsen.

Att hålla djur i hägn
För att hålla djur i hägnet krävs även tillstånd av Länsstyrelsen enligt 41 a § jaktförordningen (1987:905).

Närmare föreskrifter om vilka djur som får hållas i hägn och hur vilthägn ska utformas finns i Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar med mera för att förebygga skador av hare (NFS 2002:20).

Tillstånd enligt jaktförordningen får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Endast djur som fötts upp i fångenskap får hållas i hägn (3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om vilthägn med mera samt 12 a § jaktförordningen).

I jaktlagstiftningen finns även andra bestämmelser som gäller vilthägn. Enligt 8 § jaktförordningen får i ett vilthägn, som uppfyller de krav som Naturvårdsverket har föreskrivit, djur av den viltart som hägnet är avsett för jagas, trots bestämmelserna om fredning.

För mer information kontakta enheten för naturvård på Länsstyrelsen.

Djurskyddsbestämmelser
Förprövning
Vid ny-, om- eller tillbyggnad av vilthägn ska hägnet i vissa fall förprövas av Länsstyrelsen i enlighet med 5 § djurskyddsförordningen (1988:539). Vid förprövningen skall hägnet bedömas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

För mer information kontakta enheten för länsveterinärer på Länsstyrelsen.

Förevisning med mera av djur
En anläggning (till exempel ett hägn) för offentlig förevisning av djur ska godkännas av Länsstyrelsen enligt 37 § djurskyddsförordningen innan den får tas i bruk. Bland annat ställs krav på att en veterinär och en zoolog knyts till anläggningen och att föreståndaren som ansvarar för djurhållningen och djurskyddet skall ha lämplig kompetens.

Bestämmelser om innehåll i ansökan om godkännande med mera finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m. (DFS 2004:19). Tillstånd behövs även enligt 41 a § jaktförordningen.

För mer information kontakta enheten för länsveterinärer på Länsstyrelsen.

Artskydd
Enligt 18 § artskyddsförordningen (1998:179) krävs tillstånd av Länsstyrelsen för att i en djurpark förevisa djur av vilda arter. Med djurpark avses då permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Cirkusar och djuraffärer anses inte som djurparker.

Enligt 18 c § artskyddsförordningen krävs anmälan till Länsstyrelsen för att mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa till exempel fåglar och vissa levande djur (bland annat levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige).

I artskyddsförordningen finns även bestämmelser om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd. Ytterligare bestämmelser om artskydd finns bland annat i Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd (NFS 1999:7).

För mer information kontakta enheten för naturvård på Länsstyrelsen.

Allmänna djurskyddsbestämmelser, transportregler med mer
Djur i hägn omfattas av djurskyddslagens (1988:534) och djurskyddsförordningens (1988:539) bestämmelser. Djurskyddsmyndigheten har utfärdat särskilda föreskrifter om djurhållning av dovhjort och kronhjort i vilthägn. Det finns även bestämmelser om hur och när djuren får transporteras. Djurskyddsmyndigheten har även utfärdat föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning, och försäljning med mera av djur avsedda för sällskap och hobby. Där finns särskilda bestämmelser för hur olika djurslag ska hållas. Viltfångade djur får normalt inte hållas för sällskap och hobby.

Smittskyddsregler
Jordbruksverket har utfärdat särskilda föreskrifter för tuberkuloskontroll hos hägnad hjort och andra djur som hålls tillsammans med hjortar i hägn. Baserat på dessa föreskrifter finns ett frivilligt (SJVFS 1994:76) och ett obligatoriskt (SJVFS  2003:34) kontrollprogram. Det frivilliga programmet administreras av Svenska Djurhälsovården. Förutom regler för tuberkuloskontroll innebär bestämmelserna även villkor för förflyttning av hjortar, journalföring med mera.

För mer information kontakta enheten för länsveterinärer på Länsstyrelsen eller Svenska Djurhälsovården.

Förbud mot förvaring av vissa levande djur
Enligt 7 § artskyddsförordningen är det förbjudet att förvara eller transportera levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium samt levande djur och växter av vissa särskilt skyddsvärda arter som anges i bilagan till förordningen. Vissa generella undantag från förbudet finns i 8 § samma förordning.

Statens jordbruksverk får medge undantag från bestämmelserna i 7 och 8 §§ för viss sådan förvaring eller transport som avser naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål (12 §). Förvar av fasan, rapphöna och gräsand omfattas inte av förbudet i 7 § (14 §).

Livsmedelsverkets bestämmelser
Även Livsmedelsverkets bestämmelser gäller för vilthägn. Dessa regler behandlar bland annat hur kött ska hanteras, krav på slakterier med mera.

Import av djur
Vid import av djur gäller särskilda bestämmelser och tillstånd krävs från Jordbruksverket.

Länkar till:
Jordbruksverket (www.sjv.se)
Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se)
Livsmedelsverket (www.slv.se)
Svenska Djurhälsovården  (www.gardochdjurhalsan.se)