Skyddsjakt efter skarv

Kriterier för skyddsjakt efter skarv.

Länsstyrelsen får besluta om skyddsjakt rörande skarv om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd. Dessutom måste jakten vara motiverad enligt något av följande:

1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Blankett för ansökan om skyddsjakt efter skarv eller skadeförebyggande åtgärder mot skarv