Kronhjortsjakt

Inom registrerade kronhjortsskötselområden
Inom registrerade kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti - den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (det vill säga till och med söndagen före andra måndagen) får jakten enbart avse hind och årskalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför registrerade kronhjortsskötselområden
På mark utanför registrerade kronhjortsskötselområden får årskalv jagas under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (det vill säga till och med söndagen före andra måndagen) och jakten får då ske enbart som smyg- eller vaktjakt. Allmän jakttid gäller dessutom under tiden den 1 - 31 januari. Tidigare bestämmelser om skyddsjakt upphävs.

Anmäl resultat av jakt
Från och med jaktåret juli 2001 - juni 2002 råder skyldighet att anmäla resultatet av kronhjortsjakten. Inom registrerat kronhjortsskötselområde ska jakträttshavaren anmäla jaktresultatet till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur fällts. Om kronhjort fälls i andra fall (det vill säga vid allmän jakttid) än som avses i föregående mening ska jakträttshavaren anmäla detta till Länsstyrelsen inom två veckor efter det att djuret fällts.

Registrering av nytt kronhjortskötselområde
Registrering av nytt kronhjortskötselområde söks hos Länsstyrelsen senast den 31 mars om registreringen ska gälla för kronhjortsjakten från och med samma år. En ansökan förutsätter att ett inbördes avtal/överenskommelse finns mellan berörda markägare/jakträttshavare om flera sådana ska ingå i kronhjortsskötselområdet. Ansökan ska inges/skickas till Länsstyrelsen med namnunderskrift (det vill säga inte som e-post).

Föreskrifter
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur med mera (NFS 2002:19), sidan 6, anges bland annat:

Vid beslut om bildande av kronhjortsskötselområde är det viktigt att risken för trafikolyckor samt skador på skog och gröda särskilt beaktas. Det är synnerligen viktigt att markägare som har kronhjort på sina marker får möjlighet att upprätthålla en rimlig balans mellan hjortstammen och skogens utveckling. Detta bör tydligt framgå av en skötselplan. Ett väl fungerande samråd mellan markägare och jakträttshavare är av mycket stor betydelse.