Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram tas fram för att förbättra situationen för hotade djur- och växtarter. Med stöd av åtgärdsprogrammen genomförs sedan olika insatser för dessa arter.
Foto av fältgentiana.

Åtgärdsprogrammen är en grund för insatser

Länsstyrelsen arbetar med särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) när det inte räcker med traditionell skötsel eller insatser genom till exempel miljöersättningar till jordbruket och reservatsbildning inte är aktuellt. ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram och Naturvårdsverket står som huvudman för satsningen. Länsstyrelserna utför en stor del av arbetet med att ta fram programmen samt att koordinera och genomföra de olika åtgärderna.

Urvalet av program och arter uppdateras regelbundet. För närvarande berörs Stockholms län av ett 70-tal åtgärdsprogram. Antalet ÅGP-arter med förekomst i vårt län är ca 100 stycken (flera arter behandlas ibland i samma program). Programmen gäller oftast 3-5 år och uppdateras sedan.

Förteckning över samtliga ÅGP-arter i Stockholms län 2010-06-01

Förbättra situationen i praktiken

Målet är att de arter som ingår i programmen ska utgå ur rödlistan eller åtminstone bli vanligare. I varje program listas åtgärder för att gynna arterna. Ansvaret för genomförandet ligger till stor del hos länsstyrelserna som har ett särskilt anslag för verksamheten. De praktiska åtgärderna sker ofta tillsammans med andra parter, som exempelvis markägare, kommuner eller ideella organisationer.

Åtgärdsprogram - färdiga och planerade

För nedanstående sju åtgärdsprogram har Länsstyrelsen i Stockholms län ett nationellt koordineringsansvar.

Åtgärdsprogram för bredbandad ekbarkbock (pdf)

Åtgärdsprogram för dvärglåsbräken (pdf)

Åtgärdsprogram för småsvalting (pdf)

Åtgärdsprogram för taggig hjorttryffel (pdf) 

Åtgärdsprogram för hotade kransalger i kalkrika sjöar (3 arter ingår) (pdf)

Åtgärdsprogram för hotade kransalger i brackvatten och hav (2 arter ingår) (pdf) 

Åtgärdsprogram för fetörtsblåvinge (pdf) 

Läs mer om åtgärdsprogram på Naturvårdsverkets webbplats där du också kan ladda ner alla fastställda program.