5. Riddersholm

Riddersholm är ett stort, kustnära naturreservat som ligger på sydöstra delen av Rådmansö, nära Kapellskärs hamn i Norrtälje kommun. Landskapet är mycket varierande med skogar, åkrar och betesmarker, goda badmöjligheter och vackra utblickar mot Ålands hav. Här finns ett av Roslagens största lundområden och flera artrika kärr.

Gula blommor på en äng.

Alldeles innanför parkeringen vid områdets entré ligger Kvarnbacken, en björkhage som översållas av gullvivor i mitten av maj. Under flera århundraden brukades Kvarnbacken som äng, där man skördade hö och löv till vinterfoder åt boskapen. Söderut övergår björkhagen i öppen betesmark där blodnäva, mandelblom och det kalkgynnade gräset, älväxing växer.

Strax intill Kvarnbacken ligger Kapellskärs vandrarhem och Riddersholms herrgård. Området har varit bebott och brukat åtminstone sedan medeltid, då byarna Västersidö och Östersidö låg här. Vid 1700-talets början bestod byarna av sammanlagt 11 gårdar som 1719 brändes av ryssarna. Året därpå uppfördes herrgårdsbyggnaden, på Östersidös bytomt, med en lång allé ned mot Norrsundet. Herrgården är privat.

Kvarnudden

Ett av områdets finaste utflyktsmål är Kvarnudden, mellan Norr- och Södersundet. På udden finns husgrunder och terrasser. Udden har fått sitt namn av den väderkvarn som flyttats till Kvarnbacken. På våren innan lövsprickningen tagit fart och solljuset ännu flödar ned till marken är udden täckt av vitsippor. Längs stigen vid stranden mot Södersundet finns rikligt med skogsbingel (har du ingen flora så titta på en hundralapp, där finns den avbildad). Här växer också Sankt Pers nycklar, en av våra ståtligaste orkidéer. Fågellivet är rikt. I Södersundet häckar en stor koloni med skäggdoppingar. Tar man till vänster på spången där stigen delar sig kommer man ut till ett stort område med betade strandängar. Här växer bland annat kustarun, majviva och tätört.

Rikkärr med många växtarter

Det kalkrika kärret Gunnarsmaren i skogen i sydväst är fullt av ovanliga arter och värt ett besök för den som är intresserad av växter. Här finns ett sjuttiotal örter och gräs. Rosettjungfrulin, tätört, ängsnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot och myggblomster är några av de arter man kan hitta i kärret.

 Riddersholms naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning 

Översiktskarta

Reservatskarta 

Ordningsföreskrifter  

Fakta
Kommun: Norrtälje
Bildat år: 1998
Markägare: Skärgårds-stiftelsen, Stockholms hamn
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land      350
Vatten    285
Totalt     635