9. Trehörningsskogen

Trehörningsskogens naturreservat ligger norr om Åkersberga. Reservatet är ett naturskogsområde präglat av gammal granskog i ett småbrutet mosaiklandskap av tallbevuxna höjder, stup, dalar, våtmarker och sjöar. Det lättaste sättet att nå området är att följa Roslagsleden norrut från Domaruddens friluftsgård.

Liggande trädstam bevuxen med mossa.

Bitvis kan det vara svårt att orientera sig i Trehörningsskogen. Det bästa är att följa de stigar som går genom området och fram till sjöarna Trehörningen och Oppsjön. Vid båda sjöarna finns rastplatser med vindskydd. Reservatsområdet är till största delen opåverkat av modernt skogsbruk. På många håll finns grovstammiga aspar insprängda i granskogen och lågor - träd som fallit - tas inte bort utan ligger kvar i gläntorna.

Fristad för hotade arter

Gammal skog som är opåverkad av modernt skogsbruk hyser många växter och djur som är ovanliga i konventionellt brukade skogar. Många av dessa arter är på väg att försvinna från skogslandskapet i stort. Träd i olika åldrar och olika grader av nedbrytning skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald till skillnad från skogar med en dominerande trädart i samma ålder som breder ut sig över stora områden. Bland kryptogamerna - mossor, svampar och lavar - finns många arter som är beroende av tillgång till gamla eller döda träd i olika nedbrytningsstadier. Den ovanliga vedsvampen ostticka är en art som funnit en fristad i Trehörningsskogen. Grön sköldmossa och liten punktlav som förekommer relativt rikligt i skogen är andra exempel. Här finns också tretåig hackspett, tjäder och järpe.

 Trehörningsskogens naturreservat

Översiktskarta

Reservatskarta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Trehörningsskogen ligger norr om Åkersberga, strax norr om Domaruddens naturreservat och friluftsgård. Med bil från Åkersberga mot Domaruddens friluftsgård (skyltat). Ingen kollektivtrafik finns i närheten av området.

Fakta
Kommuner: Österåker, Vallentuna
Bildat år: 2002
Markägare: Stiftelsen Danviks Hospital, enskilda
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
Reservatet är delfinansierat av EUs miljöfond Life.

Area (hektar)
Land      152
Vatten      20
Totalt     172