7. Fysingen

Fysingens naturreservat i Sigtuna kommun karakteriseras av ett gammalt kulturlandskap med åskullar. Nordvästra delen av sjön Fysingen med betade strandängar ingår i reservatet. Sjön är en av länets bästa fågelsjöar. I närheten av Åshusby finns ett fornlämningsområde med den magnifika storhögen Nordians hög och ett stort gravfält.

Sjö i skymningen.

Fysingen är en typisk slättsjö med flacka strandängar och mäktiga vassbälten. Sjön och dess stränder är en av länets bästa fågellokaler med kanske 100 häckande arter. Strandängarna är avsatta som fågelskyddsområde. Skedand, skäggdopping, kanadagås och sångsvan är några av de häckande fågelarterna. Den bruna kärrhöken kan ses flyga lågt över vassarna, men du kan också se rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, duvhök och ormvråk. Rördrommens märkliga tutande kan höras under försommaren och näktergalen sjunger nätterna igenom. Rosenfink och gräshoppssångare är inte ovanliga. Kattuggla och oftast även hornuggla häckar kring sjön varje år. Fysingen är också betydelsefull som rastplats för flyttfåglar. Flockar av änder, skrakar, gäss och svanar stannar till under vår och höst.

Under senare år har reservatet gjorts mer tillgängligt och attraktivt för besökare. Ett fågeltorn med anslutande spång har byggts längst ut i vassen vid Fysingens nordvästra strand. På de norra strandängarna har ett område rensats från tuvor och vass. Här betar nu kor. Vintertid är Fysingen perfekt för skridskoåkning och skridskosegling.

Rullstensås med gravfält och betesmarker

Längs Fysingens västra sida löper Stockholmsåsen. Åsen bildades av sand och grus som transporterades av en älv i inlandsisen och sedan avlagrades utanför iskanten när isen smälte bort från området för cirka 11 000 år sedan.

Norr om Ström finns en hagmark på åsen och därifrån har man en vacker vy ut över Fysingen 16 utflyktsguide till 33 skyddade naturområden i Stockholms län och de norra strandängarna. På åsens krön strax söder om Åshusby ligger Nordians hög, som är en av de största så kallade kungshögarna i landet med sina 50 meter i diameter och 12 meters höjd. Här finns ett drygt sex hektar stort gravfält med över 190 fornlämningar bestående av stensättningar, mindre högar, treuddar, en skeppssättning och några resta stenar. Gravfältet anlades under äldre järnålder och var i bruk ända fram till kristen tid. Vid gravfältet finns tre hålvägar som är en del av den gamla järnåldersvägen mellan Ström och Åshusby. Hålvägar är tydligt nedsänkta stigar som under århundraden nötts av fötter, klövar och hovar.

På Nordians hög och de öppna markerna på åsen kan man se mängder av backsippa blomma i maj. Senare på sommaren blommar också trift, kattfot, låsbräken, fältmalört och väldoftande backtimjan. Artrikedomen gynnas av att området sköts med slåtter varje år.

 Fysingens naturreservat

Översiktskarta

Karta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Till Nordians hög: Buss 577 från Upplands Väsby eller Märsta till hållplats Åshusby gård.
Till fågeltornet: Buss 576 från Märsta till hållplats Strömmens väg, därifrån promenad österut, se kartan. Alternativt pendeltåg till Rosersberg, sedan 2 km promenad till reservatet.
Med bil från E4, avfart mot Rosersberg och sedan Norrsundavägen norrut. Därefter en mindre väg österut mot Åholmen (avtagsväg skyltad Ström) eller mot Åshusby (avtagsväg mot Skånela).

Tänk på att
strandängarna är fågelskyddsområde mellan 1 april och 15 juli.

Fakta
Kommun: Sigtuna
Bildat år: 1984
Markägare: Naturvårdsverket, enskilda
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
Area (hektar)
Land     110
Vatten      0
Totalt       0