31. Häringe - Hammersta

Häringe - Hammersta naturreservat är beläget vid kusten på gränsen mellan Haninge och Nynäshamns kommuner. Här finns slottsmiljöer, jätteekar, ädellövskog, barrskogsområden och havsvikar. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och cykelturer.

Gammalt grovt och knotigt träd.

Häringe slott fick sitt nuvarande utseende på 1770-talet och är idag konferensanläggning. Söder om slottet är landskapet öppet och vackert med slån- och trädbevuxna åkerholmar. Fina vandringsstigar tar dig runt halvön. På Häringenäs finns utsiktspunkter mot skärgården och in mot land. Under Byholmens lönnar och lindar blommar myska, vårärt, underviol och vätteros på våren. Bobäcken är en sjö som står i kontakt med Hästholmsviken. Båda har ett rikt fågelliv, särskilt under våren då stora skaror änder och svanar rastar. Detta brukar locka till sig havsörn, som ofta patrullerar över området. Bobäcken är ett viktigt lek- och uppväxtområde för braxen, ruda, sutare och andra karpfiskar. Runt sjön växer några av områdets gamla ekar. I övrigt domineras halvön ner mot Häringenäs av strövvänlig gammal barrskog. Markerna är rika på vilt och under tidiga morgonpromenader stöter du ofta på rådjur, fälthare, grävling och räv.

Jätteekar och spännande grotta

Det finns gott om ädellövskog och gamla lövträd i hela reservatet. På vandring i reservatets västra del lägger man särskilt märke till de månghundraåriga ekarna. Ädellövskogen i Hammersta är en av de botaniskt rikaste i länet. I lövträdens skugga växer sällsynta så kallade lundgräs som skogskorn, storgröe, lundslok och strävlosta. Lättare att känna igen är vildväxande murgröna, doftande ramslök och hässleklocka.

Söder om Hammersta gård ligger den gamla borgruinen efter Hammerstahus från 1300-talet. I reservatet finns också fyra gravfält och tre fornborgar. Vid Frubergets västra sida finns en bergbrant med flera grottor där Frugrottan (eller Frubergsgrottan) är den mest kända. För att komma in i grottans tio meter långa och fem meter höga huvudsal måste man klättra och det kan vara lite svårt att hitta ingångarna. Ficklampa kan vara bra att ha. Enligt traditionen är Frugrottan uppkallad efter en fru på Hammersta som med sina rikedomar och husdjur försökte gömma sig undan förföljare i grottan.

 Häringe - Hammersta naturreservat

Karta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Buss 847 från Västerhaninge till hållplatserna Häringe grindar eller Hammersta. Bil: Nynäsvägen (väg 73), skyltade avfarter mot Häringe och Hammersta.

Besöksinfo
Häringe slott är hotell- och konferensanläggning med restaurang, telefon 08-504 204 40, www.haringeslott.se. Hammersta gårds café och gårdsbutik, telefon 08-500 494 10. De flesta vägarna i Häringe och Hammersta är avspärrade för biltrafik. Det är båtförbud på Bobäcken, Maren och i Muskån.

Fakta
Kommun: Haninge och Nynäshamn
Bildat år: 1990
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land     1 050
Vatten       
Totalt