30. Södra Mörkö

På södra delen av Mörkö i Södertälje kommun finns tre naturreservat belägna i ett vackert kustlandskap: Eriksö, Kålsö och Slessberget. Betesmarker och strandängar präglar Eriksö och Kålsö. Slessberget är ett markant skogbevuxet berg med en strålande utsikt.

Traktorväg i lummig grönska.

Eriksö - småskaligt kustjordbruk

På Eriksö finns ett kustnära odlingslandskap med ålderdomlig karaktär. Här är landskapet småbrutet med omväxlande skogar, hällmarker och jordbruksmark. Eriksö är både strövvänligt och naturskönt. Typiskt för Eriksö är den rika förekomsten av ekar. I många fall är de flera hundra år gamla och därmed viktiga för de växter och djur som har eken som sin livsmiljö. Betesmarkerna är artrika med växter som ormrot, vildlin och ängsskallra. Om du följer Bovikens strand ned mot Klubbsundet finner du artrika strandängar med blåsklöver och kustarun. Den från Östersjön nästan helt avsnörda havsviken Boviken, som delas med det angränsande Kålsö naturreservat, är en viktig yngelplats för gös. På öns norra och södra delar överväger äldre barrskog med inslag av gammal ek.

Kålsö - lundar och beteshagar

Kålsö är en lummig halvö strax norr om Eriksö. Kålsö präglas av betade ädellövskogar, ekhagar och strandängar, avbrutna av små bergknallar med fin utsikt över innerskärgårdens fjärdar och vikar. På Kålsö finner du många ädellövträd: ek, lind, alm, ask och lönn. I lövskogen är vegetationen frodig med arter som spenört, myska, lungört och underviol. Här sjunger rosenfink och härmsångare. Både på Eriksö och Kålsö kan du få se vildsvin.

Slessberget - mäktigt utsiktsberg

Slessberget, eller Slesshagsberget som det ibland kallas, ligger norr om Kålsö och är ett markant berg som höjer sig över omgivande landskap. I den östra delen finns resterna av en fornborg. Från berget har man fin utsikt över södra delen av Mörkö. På vandring i reservatets branta terräng får man känslan av riktig trollskog. Skogen är gammal och högvuxen mellan mossklädda bergsstup. Här och var växer knotiga gamla martallar och i bergbranterna ligger stora vassa stenblock lutade mot varandra. På flera ställen finns grova aspar och döda granar, som lockar till sig hackspettar och andra fågelarter.

 Eriksö, Kålsö och Slessbergets naturreservat

Karta

Ordningsföreskrifter Eriksö

Ordningsföreskrifter Kålsö

Ordningsföreskrifter Slessberget

Vägbeskrivning
Buss 784 från Södertälje centrum till hållplatsen Idala, därefter 3 km promenad söderut till Slessberget. Till Eriksö och Kålsö, fortsätt vägen söderut, se karta. Med bil till Mörkö, tag av söderut vid Idala (skyltat naturreservat) mot Eriksö. Parkeringsmöjligheter finns vid alla reservaten.

Fakta Eriksö naturreservat
Kommun: Södertälje
Bildat år: 1998
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land      285
Vatten        
Totalt    

Fakta Kålsö naturreservat
Kommun: Södertälje
Bildat år: 1992
Markägare: enskild
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land      141
Vatten        
Totalt

Fakta Slessbergets naturreservat
Kommun: Södertälje
Bildat år: 1992
Markägare: Svenska kyrkan
Reservatsförvaltare: Svenska kyrkan

Area (hektar)
Land        32
Vatten        0
Totalt       32