3. Grundsjömossarna

Grundsjömossarnas naturreservat är ett skogs- och myrområde med vildmarkskaraktär i norra delarna av Norrtälje kommun. Här finns olika slags våtmarker; allt från fattiga mossar till rikare kärr med kalkpåverkad flora. Myrarna är omgivna av gamla skogar.

Spegelblankt vatten omgivet av gungflyn.

Namnet på reservatet kommer från den lilla myrsjön Grundsjön. Sjön omges av öppna gungflyn - flytande torv - där man kan hitta växter som tranbär, rosling och vitag. Sydost om sjön finns en tallmosse med doftande skvattram och hjortron. Stora myrstråk fortsätter med olika slags kärr, sumpskogar och mossar både öster- och västerut. Myrarna, som aldrig dikats, är blöta att vandra i men på en spångad vandringsled tar du dig lätt runt i hela reservatet. Glesa bestånd av tall, björk och al växer på myrarna och på marken dominerar oftast trådstarr och olika vitmossarter. På några platser är myrarna påverkade av kalk vilket ger en artrikare flora med orkidéerna ängsnycklar, sumpnycklar, gräsull, tagelstarr och näbbstarr. Även mossfloran blir då artrikare med guldspärrmossa och korvskorpionmossa.

Naturskogar med sällsynta lavar och svampar

Skogarna i reservatet består dels av sumpskogar i övergången mellan myrmark och fastare mark och dels av äldre barrskogar. I västra delen finns en gammal granskog på blockrik mark med inslag av gamla aspar, lindar och lönnar. Där kan du hitta sällsyntheter som ringlav och lunglav. Norr och söder om Grundsjön är granskogarna trolska. Här finns mycket döda träd i olika former och förmultningsstadier vilket gynnar vedlevande svampar och insektsarter. På den döda granveden växer svamparna blackticka, gränsticka och ullticka. På de gamla asparna finns stor aspticka och aspgelélav.

Ugglor och hackspettar

Den som vill uppleva storskogens fågelliv har mycket att upptäcka i reservatet. Vid Grundsjön häckar trana och i kärren flera par av enkelbeckasin. Har man tur kan man få höra den ovanliga slagugglan. På våren kan man höra pärluggla och sparvuggla. I skogarna runt kärren finns både tjäder, orre och järpe. De vanliga hackspettarna trivs i reservatet och här kan du även få se de ovanligare arterna tretåig och mindre hackspett.

Idag är det få människor som besöker det avsides belägna reservatet, men myrarna användes förr som transportvägar för träkol och andra varor. Den gamla vintervägen syns fortfarande i terrängen öster om Grundsjön. Vill man göra ett längre besök i området kan man övernatta i tält på någon av de torrare skogsholmarna som finns runt kärren.

 Grundsjömossarnas naturreservat

Översiktskarta

Reservatskarta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Buss 639 från Tekniska högskolan till Hallstavik. Därifrån buss 805, avstigning vid Västerbacken. Med bil från Hallstavik mot Uppsala parkerar du vid Västerbacken, där det finns en liten parkeringsplats. En vandringsled, delvis spångad, går runt hela reservatet.

Fakta
Kommun: Norrtälje
Bildat år: 2001
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsförvaltare: Länsstyrelse

Area (hektar)
Land      205
Vatten        1
Totalt     206